Boravak stranaca u BiH

Vizni boravak je pravo stranca na boravak u Bosni i Hercegovini u vremenu koje je navedeno u vizi.

Bezvizni boravak je pravo na boravak u BiH stranca koji dolazi iz zemlje bezviznog reŇĺima. Stranci koji su oslobońĎeni pribavljanja vize za ulazak na teritorij BiH, imaju pravo na ulazak i boravak u BiH ukupno u trajanju do 90 dana u periodu od Ň°est mjeseci rańćunajuńái od dana prvog ulaska, ukoliko drugańćije nije odreńĎeno meńĎunarodnim ugovorom ńćija je BiH ugovorna strana ili odlukom Vijeńáa ministara BiH.¬†Odlukom o vizama odreńĎene su drŇĺave ńćijim drŇĺavljanima nije potrebna viza za ulazak i boravak u BiH.

Privremeni boravak je pravo boravka stranca u BiH u vremenu do jedne godine, ukoliko nije drugańćije odreńĎeno odobrenjem boravka.

Stalni boravak je pravo na boravak stranca u BiH u neogranińćenom vremenu.

Po dolasku u BiH strani drŇĺavljani su¬†obavezni prijaviti boraviŇ°te SluŇĺbi za poslove sa strancima ‚Äď Terenskim centrima ili nadleŇĺnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutraŇ°njih poslova kako bi nakon ispunjenja ove zakonske obaveze mogli steńái odreńĎena prava, a samim tim izbjeńái propisane sankcije za nepoŇ°tivanje vaŇĺeńáih zakonskih propisa na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka kao i zahtjev za produŇĺenje privremenog boravka podnose se SluŇĺbi za poslove sa strancima. Izvan BiH zahtjev se podnosi SluŇĺbi za poslove sa strancima putem diplomatsko-konzularnog predstavniŇ°tva BiH, a u BiH neposredno nadleŇĺnoj organizacionoj jedinici SluŇĺbe za poslove sa strancima.

U pravilu, stranac mora podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka izvan BiH posredstvom diplomatsko-konzularnog predstavniŇ°tva BiH. Zahtjev se podnosi lińćno.

Na teritoriji BiH stranac moŇĺe podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka samo u sljedeńáim sluńćajevima:
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†ako je u BiH uŇ°ao sa vizom za dugorońćni boravak (Viza D),
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†ako je drŇĺavljanin zemlje bezviznog reŇĺima.

¬†Uz zahtjev za odobrenje ‚Äď produŇĺenje privremenog boravka stranac je duŇĺan dostaviti dokaze kojima opravdava boravak po traŇĺenom osnovu.

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†brak sa drŇĺavljaninom
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†vanbrańćna zajednica stranca sa drŇĺavljaninom BiH
-       spajanje porodice
-       obrazovanje
-       rad po osnovu izdate radne dozvole
-       rad bez radne dozvole
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†lijeńćenje¬†ili¬†rehabilitacija
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†boravak u starańćkom domu
-       boravak iz humanitarnih razloga
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†boravak¬†zasnovan na meńĎunarodnom ugovoru ńćija je BiH ugovorna strana
-       boravak iz drugih opravdanih razloga
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†vlasniŇ°tvo na nepokretnoj imovini u BiH.

Zakonom su propisane kategorije stranaca koji mogu podnijeti zahtjev za odobrenje ili produŇĺenje privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole:
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†kljuńćna lica
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†osnivańći privrednog druŇ°tva, odnosno preduzeńáa sa sjediŇ°tem u BiH¬†
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†univerzitetski profesori¬†i nauńćnici
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†struńćnjaci, nastavnici, predavańći¬†stranih kulturnih i obrazovnih institucija
- ¬† civilni i vojni sluŇĺbenici vlada drugih drŇĺava koji u BiH dolaze da rade na osnovu ugovora o saradnji s organima BiH¬†
- ¬† ńćlanovi nauńćnih meńĎunarodnih misija, koji obavljaju istraŇĺivanje u BiH koje je odobrilo Vijeńáe ministara¬†BiH¬†
- ¬†predstavnici vjerskih zajednica registrovanih u BiH dok obavljaju posao vezan iskljuńćivo za vjersku sluŇĺbu¬†
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†strani dopisnici akreditirani u BiH ili izvjeŇ°tańći stranih medija¬†
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†umjetnici, tehnińćko osoblje, autori i izvońĎańći
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†stranci koji, na osnovu ugovora s Vijeńáem ministara BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom sigurnosti BiH, obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti drŇĺave ili se struńćno usavrŇ°avaju u tim oblastima
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†stranci koji u BiH dolaze radi uńćeŇ°ńáa na sportskim i Ň°ahovskim priredbama
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†struńćnjaci u oblasti zaŇ°tite kulturne baŇ°tine, bibliotekarstva i arhivistike
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†stranci koje je uputio strani poslodavac, a koji omoguńáavaju struńćno usavrŇ°avanje i obuku licima zaposlenim kod fizińćkih ili pravnih lica sa sjediŇ°tem u BiH¬†

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†stranci¬†koji su angaŇĺovani¬†radi struńćnog usavrŇ°avanja ili obuke
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†stranci koji obavljaju poslove vezane za isporuku, montaŇĺu i servis maŇ°ina ili
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†stranci koji uńćestvuju na organiziranim struńćnim skupovima i seminarima
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†stranci koji uńćestvuju na sajamskim ili izloŇĺbenim priredbama na kojima izlaŇĺe njihov poslodavac¬†
-       stranci zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†stranci koji su angaŇĺovani na projektima znańćajnim za BiH ako su kao struńćnjaci ili kljuńćna lica znańćajna za realizaciju projekta
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†stranci koji borave u svrhu volonterskog rada u humanitarnim organizacijama, udruŇĺenjima grańĎana ili fondacijama
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†lijeńćnici koji se po pozivu zdravstvene ustanove u BiH angaŇĺuju za obavljanje specijalistińćkih pregleda i drugih medicinskih usluga.

Za izdavanje odobrenja/ produŇĺenja privremenog boravka plańáa se administrativna taksa u iznosu od 100,00KM

Dokumentacija koja se prilaŇĺe uz zahtjev za odobrenje/produŇĺenje privremenog boravka dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u sluŇĺbenoj upotrebi u BiH.

Stalni boravak moŇĺe se odobriti strancu pod uslovima da na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnoŇ°enja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka,¬†raspolaŇĺe dovoljnim i redovnim sredstvima za izdrŇĺavanje, ima osiguran odgovarajuńái smjeŇ°taj, ima osigurano zdravstveno osiguranje,¬†poznaje jedan od jezika i pisama u sluŇĺbenoj upotrebi u BiH i¬†da se protiv njega ne vodi krivińćni postupak i da nije kaŇĺnjavan za krivińćno djelo, Ň°to se dokazuje potvrdom koju je izdao nadleŇĺni organ drŇĺave gdje ima uobińćajeno mjesto boravka¬†koja nije starija od Ň°est mjeseci od dana podnoŇ°enja zahtjeva.

Smatra se da je stranac neprekidno boravio u BiH i ako je u razdoblju od pet godina izbivao iz BiH viŇ°ekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno Ň°est mjeseci

Za izdavanje odobrenja stalnog boravka plańáa se administrativna taksa u iznosu od 200,00KM

Dokumentacija koja se prilaŇĺe uz zahtjev za odobrenje stalnog boravka dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u sluŇĺbenoj upotrebi u BiH.

Strancu se neńáe odobriti stalni boravak¬† ako u BiH boravi:

a)po¬†osnovu¬†privremene¬†zaŇ°tite,¬†ili¬†je¬†podnio¬†zahtjev¬†za¬†odobrenje¬†privremenezaŇ°tite¬†i¬†ńćeka odluku o svom statusu;

b)po osnovu meńĎunarodne zaŇ°tite, ili je podnio zahtjev za meńĎunarodnu zaŇ°titu i ńćeka odluku o svom statusu;

c)po osnovu pravnog statusa predvińĎenog Beńćkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine, Beńćkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963. godine, Konvencijom iz 1969. godine o specijalnim misijama ili Beńćkom konvencijom o predstavnicima drŇĺava i njihovim odnosima s meńĎunarodnim organizacijama iz Univerzalne povelje iz 1975. godine;

d)po osnovu privremenog boravka iz humanitarnih razloga;

e)jer se nalazi na izdrŇĺavanju kazne, odnosno izvrŇ°avanju druge krivińćnopravne sankcije ili druge obaveze utvrńĎene odlukom suda ili drugog nadleŇĺnog organa;

f)po osnovu lijeńćenja ili rehabilitacije;

g)po osnovu¬†rada bez radne dozvole¬†radi realizacije projekta znańćajnog za BiH, koji realizira meńĎunarodna ili domańáa institucija ili humanitarna organizacija, udruŇĺenje, fondacija ili druga organizacija;

h)po osnovu rada bez radne dozvole, ako stranac pruŇĺa usluge u ime stranog poslodavca ili je volonter; ili

i)po osnovu spajanja porodice sa strancem ńćiji privremeni boravak ne spada u osnove za odobrenje stalnog boravka u BiH.

Strancu kojem je odobravan privremeni boravak po osnovu obrazovanja, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka rańćuna se polovina vremena provedenog po osnovu odobrenja privremenog boravka. Privremeni boravak iz kojeg se podnosi zahtjev za stalni boravak ne moŇĺe biti po osnovu obrazovanja