Боравак странаца у БиХ

Визни боравак је право странца на боравак у Босни и Херцеговини у времену које је наведено у визи.

Безвизни боравак је право на боравак у БиХ странца који долази из земље безвизног режима. Странци који су ослобођени прибављања визе за улазак на териториј БиХ, имају право на улазак и боравак у БиХ укупно у трајању до 90 дана у периоду од шест мјесеци рачунајући од дана првог уласка, уколико другачије није одређено међународним уговором чија је БиХ уговорна страна или одлуком Вијећа министара БиХ. (Члан 21. Закона о кретању и боравку странаца и азилу)

Одлуком о визама одређене су државе чијим држављанима није потребна виза за улазак и боравак у БиХ. (члан 2. Одлуке о визама)

Привремени боравак је право боравка странца у БиХ у времену до једне године, уколико није другачије одређено одобрењем боравка.

Стални боравак је право на боравак странца у БиХ у неограниченом времену.

По доласку у БиХ страни држављани су обавезни пријавити боравиште Служби за послове са странцима – Теренским центрима или надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова у складу са чланом 74. и 75. Закона о кретању и боравку странаца и азилу и чланом 100. и 101. Правилника о уласку и боравку странаца, како би након испуњења ове законске обавезе могли стећи одређена права, а самим тим избјећи прописане санкције за непоштивање важећих законских прописа на територији Босне и Херцеговине.

Одобрење привременог боравка у БиХ може се издати из разлога прописаних чланом 52. Закона о кретању и боравку странаца и азилу.

Захтјев за одобрење првог привременог боравка као и захтјев за продужење привременог боравка подносе се Служби за послове са странцима. Изван БиХ захтјев се подноси Служби за послове са странцима путем дипломатско-конзуларног представништва БиХ, а у БиХ непосредно надлежној организационој јединици Службе за послове са странцима.

У правилу, странац мора поднијети захтјев за одобрење првог привременог боравка изван БиХ посредством дипломатско-конзуларног представништва БиХ. Захтјев се подноси лично.

На територији БиХ странац може поднијети захтјев за одобрење првог привременог боравка само у сљедећим случајевима:

- ако је у БиХ ушао са визом за дугорочни боравак (Виза Д),

- ако је држављанин земље безвизног режима.

(члан 60. Закона о кретању и боравку странаца и азилу и члан 31. Правилника о уласку и боравку странаца, Захтјев за издавање одобрења/продужење одобрења привременог боравка – Образац бр. 12)

Опћи услови за одобрење привременог боравка прописани су чланом 53. став 1. Закона о кретању и боравку странаца и азилу.

Уз захтјев за одобрење – продужење привременог боравка странац је дужан доставити доказе којима оправдава боравак по траженом основу. (Члан 53. став 2. Закона о кретању и боравку странаца и азилу и члан 58. Правилника о уласку и боравку странаца)

- брак са држављанином БиХ (члан 59. Правилника о уласку и боравку странаца)

- ванбрачна заједница странца са држављанином БиХ (члан 60. Правилника о уласку и боравку странаца)

- спајање породице (члан 61. Правилника о уласку и боравку странаца)

- образовање (члан 63. Правилника о уласку и боравку странаца)

- рад по основу издате радне дозволе (члан 64. Правилника о уласку и боравку странаца)

- рад без радне дозволе (члан 65. Правилника о уласку и боравку странаца)

- лијечење или рехабилитација (члан 87. Правилника о уласку и боравку странаца)

- боравак у старачком дому (члан 88. Правилника о уласку и боравку странаца)

- боравак из хуманитарних разлога (члан 89. Правилника о уласку и боравку странаца)

- боравак заснован на међународном уговору чија је БиХ уговорна страна (члан 90. Правилника о уласку и боравку странаца)

- боравак из других оправданих разлога (члан 91. Правилника о уласку и боравку странаца)

- власништво на непокретној имовини у БиХ (члан 92. Правилника о уласку и боравку странаца).

Чланом 84. Закона о кретању и боравку странаца и азилу прописане су категорије странаца који могу поднијети захтјев за одобрење или продужење привременог боравка по основу рада без радне дозволе:

- кључна лица (члан 66. Правилника о уласку и боравку странаца)

- оснивачи привредног друштва, односно предузећа са сједиштем у БиХ (члан 67. Правилника о уласку и боравку странаца)

- универзитетски професори и научници (члан 68. Правилника о уласку и боравку странаца)

- стручњаци, наставници, предавачи страних културних и образовних институција (члан 69. Правилника о уласку и боравку странаца)

- цивилни и војни службеници влада других држава који у БиХ долазе да раде на основу уговора о сарадњи с органима БиХ (члан 70. Правилника о уласку и боравку странаца)

- чланови научних међународних мисија, који обављају истраживање у БиХ које је одобрило Вијеће министара БиХ (члан 71. Правилника о уласку и боравку странаца)

- представници вјерских заједница регистрованих у БиХ док обављају посао везан искључиво за вјерску службу (члан 72. Правилника о уласку и боравку странаца)

- страни дописници акредитирани у БиХ или извјештачи страних медија (члан 73. Правилника о уласку и боравку странаца)

- умјетници, техничко особље, аутори и извођачи (члан 74. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци који, на основу уговора с Вијећем министара БиХ, Министарством одбране БиХ, Министарством правде БиХ или Министарством сигурности БиХ, обављају послове за потребе одбране, правног система или сигурности државе или се стручно усавршавају у тим областима (члан 75. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци који у БиХ долазе ради учешћа на спортским и шаховским приредбама (члан 76. Правилника о уласку и боравку странаца)

- стручњаци у области заштите културне баштине, библиотекарства и архивистике (члан 77. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци које је упутио страни послодавац, а који омогућавају стручно усавршавање и обуку лицима запосленим код физичких или правних лица са сједиштем у БиХ (члан 78. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци који су ангажовани ради стручног усавршавања или обуке (члан 79. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци који обављају послове везане за испоруку, монтажу и сервис машина или опреме (члан 80. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци који учествују на организираним стручним скуповима и семинарима (члан 81. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци који учествују на сајамским или изложбеним приредбама на којима излаже њихов послодавац (члан 82. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци запослени у циркусима или забавним парковима (члан 83. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци који су ангажовани на пројектима значајним за БиХ ако су као стручњаци или кључна лица значајна за реализацију пројекта (члан 84. Правилника о уласку и боравку странаца)

- странци који бораве у сврху волонтерског рада у хуманитарним организацијама, удружењима грађана или фондацијама (члан 85. Правилника о уласку и боравку странаца)

- лијечници који се по позиву здравствене установе у БиХ ангажују за обављање специјалистичких прегледа и других медицинских услуга (члан 86. Правилника о уласку и боравку странаца).

За издавање одобрења/ продужења привременог боравка плаћа се административна такса у износу од 100,00КМ (члан 1. Одлуке о измјени и допуни Тарифе административних такси)

Документација која се прилаже уз захтјев за одобрење/продужење привременог боравка доставља се у оригинал примјерку или прописно овјереној копији, а документи који су на страном језику достављају се са преводом на једном од језика у службеној употреби у БиХ. (члан 2. Правилника о уласку и боравку странаца)

Стални боравак може се одобрити странцу под условима да на основу одобрења привременог боравка непрекидно борави на територији БиХ најмање пет година прије подношења захтјева за одобрење сталног боравка, располаже довољним и редовним средствима за издржавање, има осигуран одговарајући смјештај, има осигурано здравствено осигурање, познаје један од језика и писама у службеној употреби у БиХ и да се против њега не води кривични поступак и да није кажњаван за кривично дјело, што се доказује потврдом коју је издао надлежни орган државе гдје има уобичајено мјесто боравка која није старија од шест мјесеци од дана подношења захтјева. Сматра се да је странац непрекидно боравио у БиХ и ако је у раздобљу од пет година избивао из БиХ вишекратно до 10 мјесеци укупно или једнократно шест мјесеци. (члан 59. Закона о кретању и боравку странаца и азилу и члан 93. Правилника о уласку и боравку странаца, Захтјев за издавање одобрења сталног боравка - Образац бр. 13)

За издавање одобрења сталног боравка плаћа се административна такса у износу од 200,00КМ (члан 1. Одлуке о измјени и допуни Тарифе административних такси)

Документација која се прилаже уз захтјев за одобрење сталног боравка доставља се у оригинал примјерку или прописно овјереној копији, а документи који су на страном језику достављају се са преводом на једном од језика у службеној употреби у БиХ. (члан 2. Правилника о уласку и боравку странаца)

Странцу се неће одобрити стални боравак (члан 59. став 5. Закона о кретању и боравку странаца и азилу), ако у БиХ борави:

а) по основу привремене заштите, или је поднио захтјев за одобрење привремене заштите и чека одлуку о свом статусу;

б) по основу међународне заштите, или је поднио захтјев за међународну заштиту и чека одлуку о свом статусу;

ц) по основу правног статуса предвиђеног Бечком конвенцијом о дипломатским односима из 1961. године, Бечком конвенцијом о конзуларним односима из 1963. године, Конвенцијом из 1969. године о специјалним мисијама или Бечком конвенцијом о представницима држава и њиховим односима с међународним организацијама из Универзалне повеље из 1975. године;

д) по основу привременог боравка из хуманитарних разлога (члан 54. став (1) тачка б), ц), д) и е) Закона о кретању и боравку странаца и азилу);

е) јер се налази на издржавању казне, односно извршавању друге кривичноправне санкције или друге обавезе утврђене одлуком суда или другог надлежног органа;

ф) по основу лијечења или рехабилитације;

г) по основу рада без радне дозволе ради реализације пројекта значајног за БиХ, који реализира међународна или домаћа институција или хуманитарна организација, удружење, фондација или друга организација;

х) по основу рада без радне дозволе, ако странац пружа услуге у име страног послодавца или је волонтер; или

и) по основу спајања породице са странцем чији привремени боравак не спада у основе за одобрење сталног боравка у БиХ.

Странцу којем је одобраван привремени боравак по основу образовања, у вријеме потребно за одобрење сталног боравка рачуна се половина времена проведеног по основу одобрења привременог боравка. Привремени боравак из којег се подноси захтјев за стални боравак не може бити по основу образовања. (члан 59. став 6. Закона о кретању и боравку странаца и азилу)