Najčešća pitanja

P: Koliko stranac smije boraviti u BiH na osnovu bezviznog režima?

O: Bezvizni boravak je pravo na boravak u BiH stranaca koji dolaze iz država bezviznog režima ukupno u trajanju do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, ako drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.


P: Da li stranac koji želi boraviti u BiH na osnovu bezviznog režima dužan prijaviti svoj boravak u BiH?

O: Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja ili fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti dužni su nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana.


P: Kakve su obaveze stranih državljana koji žele/namjeravaju raditi u BiH?

O: Ako stranac namjerava boraviti u BiH s ciljem plaćenog rada, mora imati radnu dozvolu koju je izdao organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca osim kad je ovim zakonom ili međunarodnim sporazumom određeno da za pojedine vrste rada radna dozvola nije potrebna. Po dobivanju radne dozvole, stranac podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka u BiH bez kojeg ne može raditi u BiH.


P: Kakav je postupak dobivanja radne dozvole u BiH?

O:Postupak za dobijanje radne dozvole je sljedeći:

  • Stranac pronalazi posao ili biva pozvan da radi
  • Poslodavac pribavlja stranom državljaninu radnu dozvolu u Zavodu za zapošljavanje, a strani državljanin ulazi u Bosnu i Hercegovinu tek nakon pribavljene radne dozvole.
  • Stranac u Službi za poslove sa strancima, po osnovu izdate radne dozvole podnosi zahtjev za odobrenje boravka u BiH. Van BiH zahtjev se Službi podnosi putem diplomatsko konzularnog predstavnistva Bosne i Hercegovine, a u BiH direktno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe. U pravilu, zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka stranac mora podnijeti izvan BiH putem DKP-a BiH, i to lično. Na teritoriji BiH stranac može podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka samo ako je u BiH ušao s vizom za dugoročni boravak (Viza D) ili ako je državljanin zemlje bezviznog režima.

P: Kad stranac može početi raditi?

O: Stranac ne može početi raditi u BiH na osnovu radne dozvole prije nego što mu je odobren privremeni boravak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano. Stranac može raditi u BiH samo na osnovu one radne dozvole na osnovu koje mu je odobren privremeni boravak. Na osnovu radne dozvole, stranac može raditi u BiH samo na onom radnom mjestu ili na onoj vrsti poslova za čije je obavljanje radna dozvola izdata, te na osnovu koje je strancu odobren privremeni boravak u BiH.

Privremeni boravak po osnovu radne dozvole odobrava se na period važenja radne dozvole uz dodatnih 30 dana, ali ne duže od jedne godine.


P: Koliko važi odobrenje privremenog boravka u BiH?

O: Odobrenje privremenog boravka može se izdati najduže na period do jedne godine pod uslovom da je u BiH ušao zakonito i da ispunjava opće uslove za odobrenje boravka.

 

P: Boravak u BiH bez dozvole boravka-posljedice?

O: Svaki strani državljanin bez reguliranog boravka u skladu sa zakonima BiH, smatra se ilegalnim migrantom kojem u konačnici prijeti i deportacija iz Bosne i Hercegovine sa izricanjem mjere zabrane ulaska u BiH u trajanju od minimalno jedne do pet godina. Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1500 KM kaznit će se za prekršaj stranac ako u BiH boravi duže od vremena određenog u vizi ili u dozvoli privremenog boravka, odnosno duže od vremena važenja bezviznog boravka.


P: Koji su uvjeti za odobravanje stalnog boravka stranim državljanima?

O: Odobrenje stalnog boravka stranim državljanima se može dobriti strancu pod sljedećim uvjetima:

  • da na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka. Smatra se da je stranac neprekidno boravio u BiH i ako je u periodu od pet godina izbivao iz Bosne i Hercegovine višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno šest mjeseci.
  • U vrijeme podnošenja zahtjeva i odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u BiH.

Pored gore navedenih uvjeta, potrebno je da stranac ispunjava i ostale uvjete za odobrenje stalnog boravka propisane članom 79. Zakona o strancima („Službeni glasnik BiH“, broj 88/15) i čl. 73. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca („Službeni glasnik BiH“, broj 25/16).