Најчешћа питања

П: Колико странац смије боравити у БиХ на основу безвизног режима?

О: Безвизни боравак је право на боравак у БиХ странаца који долазе из држава безвизног режима укупно у трајању до 90 дана у било којем периоду од 180 дана који подразумијева узимање у обзир периода од 180 дана који претходи сваком дану боравка, ако другачије није одређено међународним уговором чија је БиХ уговорна страна.


П: Да ли странац који жели боравити у БиХ на основу безвизног режима дужан пријавити свој боравак у БиХ?

О: Странац који не користи услуге смјештаја правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја или физичко лице код којег је странац у посјети дужни су надлежној организационој јединици Службе или полиције пријавити боравак странца у БиХ у року од 48 сати од уласка странца у БиХ ако ће странац у БиХ боравити дуже од три дана.


П: Какве су обавезе страних држављана који желе/намјеравају радити у БиХ?

О: Ако странац намјерава боравити у БиХ с циљем плаћеног рада, мора имати радну дозволу коју је издао орган надлежан за послове запошљавања странаца осим кад је овим законом или међународним споразумом одређено да за поједине врсте рада радна дозвола није потребна. По добивању радне дозволе, странац подноси захтјев за одобрење привременог боравка у БиХ без којег не може радити у БиХ.


П: Какав је поступак добивања радне дозволе у БиХ?

О:Поступак за добијање радне дозволе је сљедећи:

  • Странац проналази посао или бива позван да ради
  • Послодавац прибавља страном држављанину радну дозволу у Заводу за запошљавање, а страни држављанин улази у Босну и Херцеговину тек након прибављене радне дозволе.
  • Странац у Служби за послове са странцима, по основу издате радне дозволе подноси захтјев за одобрење боравка у БиХ. Ван БиХ захтјев се Служби подноси путем дипломатско конзуларног представниства Босне и Херцеговине, а у БиХ директно надлежној организационој јединици Службе. У правилу, захтјев за одобрење првог привременог боравка странац мора поднијети изван БиХ путем ДКП-а БиХ, и то лично. На територији БиХ странац може поднијети захтјев за одобрење првог привременог боравка само ако је у БиХ ушао с визом за дугорочни боравак (Виза Д) или ако је држављанин земље безвизног режима.

П: Кад странац може почети радити?

О: Странац не може почети радити у БиХ на основу радне дозволе прије него што му је одобрен привремени боравак, ако овим законом није другачије прописано. Странац може радити у БиХ само на основу оне радне дозволе на основу које му је одобрен привремени боравак. На основу радне дозволе, странац може радити у БиХ само на оном радном мјесту или на оној врсти послова за чије је обављање радна дозвола издата, те на основу које је странцу одобрен привремени боравак у БиХ.

Привремени боравак по основу радне дозволе одобрава се на период важења радне дозволе уз додатних 30 дана, али не дуже од једне године.


П: Колико важи одобрење привременог боравка у БиХ?

О: Одобрење привременог боравка може се издати најдуже на период до једне године под условом да је у БиХ ушао законито и да испуњава опће услове за одобрење боравка.


П: Боравак у БиХ без дозволе боравка-посљедице?

О: Сваки страни држављанин без регулираног боравка у складу са законима БиХ, сматра се илегалним мигрантом којем у коначници пријети и депортација из Босне и Херцеговине са изрицањем мјере забране уласка у БиХ у трајању од минимално једне до пет година. Новчаном казном у износу од 300 КМ до 1500 КМ казнит ће се за прекршај странац ако у БиХ борави дуже од времена одређеног у визи или у дозволи привременог боравка, односно дуже од времена важења безвизног боравка.


П: Који су увјети за одобравање сталног боравка страним држављанима?

О: Одобрење сталног боравка страним држављанима се може добрити странцу под сљедећим увјетима:

  • да на основу одобрења привременог боравка непрекидно борави на територији БиХ најмање пет година прије подношења захтјева за одобрење сталног боравка. Прекидом боравка не сматра се боравак странца изван БиХ у трајању до 90 дана у периоду од једне годинеу току одобреног привременог боравка у БиХ
  • располаже довољним и редовним средствима за издржавање,
  • има осигуран одговарајући смјештај
  • има осигурано здравствено осигурање

У вријеме подношења захтјева и одлучивања о захтјеву за одобрење сталног боравка странац мора имати одобрен привремени боравак у БиХ (шести привремени боравак).