Pravni okvir

Opći uslovi za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, posjedovanje važeće putne isprave, prelazak držane granice, izdavanje viza, boravak u Bosni i Hercegovini, te međunarodna zaštita stranaca, regulisani su:

  • Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, br. 36/08 i 87/12 )
  • Odlukom o vizana („Službeni glasnik BiH“, broj 54/12)
  • Pravilnikom o izdavanju viza za dugoročni boravak (viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza („Službeni glasnik BiH“, broj 104/08)
  • Pravilnikom o izdavanju kratkoročne vize (viza C) i aerodromske tranzitne vize (viza A) u diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 69/13)
  • Uputstvom o postupanju diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH po zahtjevu za izdavanje vize za ulazak na teritoriju BiH građana Kosova
  • Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca („Službeni glasnik BiH“, broj 27/13)
  • Zakonom o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09 i 54/10)

Ministarstvo sigurnosti se stara i provodi politiku useljavanja i azila u BiH, a nadležno je i za uređenje procedura i načina organizacije službe u vezi kretanja i boravka stranaca. Sjedište Ministarstva sigurnosti je u Sarajevu, ul. Trg BiH 1.

Sektor za azil vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izvršenje i sprovođenje politike i postupka azila u Bosni i Hercegovini. Sektor za imigraciju je nadležan za rješavanje po žalbama stranaca na rješenja donesena od strane Službe za poslove sa strancima i Granične policije.

Granična policija Bosne i Hercegovine je upravna organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti BiH, sa operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja policijskih poslova vezanih za nadzor i kontrolu prelaska granice BiH i drugih poslova propisanih zakonom.

Služba za poslove sa strancima je upravna organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, s operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja upravnih poslova vezanih za kretanje i boravak stranaca u Bosni i Hercegovini koji su propisani Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. Organizacijske jedinice Službe za poslove sa strancima su sljedeći terenski centri: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Zenica, Travnik, Bijeljina, Trebinje, Goražde, Tuzla, Livno, Ljubuški, Orašje, Bihać, Brčko i Doboj.