Улазак странаца у БиХ

Странац може прећи државну границу БиХ са важећом путном исправом само на граничним пријелазима отвореним за међународни саобраћај и у вријеме у које гранични пријелаз ради. Странац који је држављанин сусједне земље може прећи државну границу БиХ и на граничним пријелазима намијењеним за саобраћај између БиХ и сусједних држава, осим ако споразумом између БиХ и сусједне државе није одређено другачије. (члан 15. Закона о кретању и боравку странаца и азилу)

Више информација о граничним пријелазима можете наћи на интернет страници Граничне полиције БиХ www.granpol.gov.ba)

Странац је свако лице које нема држављанство БиХ али је држављанин неке друге државе према њеним прописима, као и лице без држављанства иједне државе.

Поред важећег пасоша или другог идентификационог документа странац може ући у Босну и Херцеговину ако испуњава услове из члана 19. Закона о кретању и боравку странаца и азилу.

Путна исправа са којом странац може ући у БиХ је важећи пасош или други путни идентификациони документ који је издао страни надлежни орган власти и који БиХ признаје, те важећа лична карта или други лични идентификациони документ с фотографијом који се може користити за прелазак државне границе, а признат је међународним уговором чија је БиХ уговорна страна, као и путна исправа издана странцу у БиХ у складу са Законом о кретању и боравку странаца и азилу. (члан 5. Закона о кретању и боравку странаца и азилу)

Странац може улазити у БиХ с важећом путном исправом у коју је унесена виза или одобрење боравка, ако Законом о кретању и боравку странаца и азилу или међународним уговором није другачије одређено. Од обавезе прибављања визе за улазак у БиХ изузети су странци држављани држава из члана 2. Одлуке о визама и члана 4. Одлуке о визама.

Држављани слиједећих држава могу ући у Босну и Херцеговину до 90 дана у периоду од шест мјесеци, почевши од дана првог уласка, осим с путном исправом и с ваљаном личном картом којом се доказује идентитет и држављанство:

1) државе чланице Еуропске Уније,

2) државе потписнице Шенгенског споразума и

3) Андора, Црна Гора, Хрватска, Лихтенштајн, Монако, Сан Марино, Србија, Света Столица и Швицарска Конфедерација.(члан 16. Одлуке о визама).

Странац млађи од 14 година који има личну путну исправу може прелазити границу БиХ у пратњи једног или оба родитеља, законског заступника или старатеља, односно, у пратњи особе која је опуномоћена пратити га уз потписану и овјерену пуномоћ родитеља, законског заступника или старатеља. Малољетник који путује без пратње мора имати овјерену сугласност родитеља, законског заступника или старатеља.

Сагласност или пуномоћ садржи податке из члана 25. став 2. Правилника о уласку и боравку странаца, а сматра се да малољетни странац посједује сагласност или пуномоћ законског заступника ако је испуњен неки од услова из члана 25. став 3. Правилника о уласку и боравку странаца.

Посједовање средстава доказује се на начин прописан чланом 23. Закона о кретању и боравку странаца и азилу.

Најмањи износ средстава потребан за издржавање странца за вријеме намјераваног боравка у Босни и Херцеговини и средстава за излазак из земље, укључујући и средства потребна за здравствену заштиту странца, за 2013. годину је 150,00КМ или протувриједност у страној конвертибилној валути, за сваки дан намјераваног боравка у Босни и Херцеговини. (члан 1. и 2. Одлуке о најмањем износу средстава потребном за издржавање странца за вријеме намјераваног боравка у Босни и Херцеговини)

Обавеза странца је да, на захтјев полицијског службеника Граничне полиције БиХ на граничном прјелазу, предочи доказе о посједовању финансијских средстава у износу од 150,00 КМ за сваки дан боравка у БиХ. Финансијска средства могу бити у готовом новцу или видовима безготовинског плаћања, прихваћеним од банкарског система БиХ, која недвојбено указују да могу послужити као основа за издржавање странца у БиХ. (члан 17. Правилника о уласку и боравку странаца)

Посједовање средстава за издржавање странца који у БиХ улази са визом или је држављанин земље безвизног режима, као и разлог уласка и боравка странца у БиХ може се доказивати и позивним писмом. Позивно писмо је писмо којим се странац позива да дође у БиХ ради одређене сврхе и у одређеном временском периоду. Позивно писмо за улазак странца у БиХ може издати држављанин БиХ или странац са одобреним сталним боравком у БиХ, или домаће или страно правно лице регистровано у БиХ.

Позивно писмо у сврху спајања породице или посјете може издати и странац који борави по основу одобреног привременог боравка у БиХ дуже од 18 мјесеци, а странац са одобреним привременим боравком до једне године може издати позивно писмо искључиво у сврху посјете.

(Члан 34. Закона о кретању и боравку странаца и азилу и члан 18., 19. и 21. Правилника о уласку и боравку странаца, Захтјев за овјеру позивног писма – Образац бр. 7, Захтјев за овјеру групног позивног писма – Образац бр. 8 и Позивно писмо – Образац бр. 9 и Образац бр. 10)

За овјеру позивног писма плаћа се административна такса у износу од 10,00КМ. (члан 1. Одлуке о измјени и допуни Тарифе административних такси)

Документација која се прилаже уз захтјев за овјеру позивног писма доставља се у оригинал примјерку или прописно овјереној копији, а документи који су на страном језику достављају се са преводом на једном од језика у службеној употреби у БиХ. (члан 2. Правилника о уласку и боравку странаца)

Виза је одобрење за транзит кроз међународни транзитни простор аеродрома или териториј БиХ или одобрење за намјеравани боравак на територији БиХ у року одређеном у визи. Визу издаје дипломатско-конзуларно представништво БиХ. Странац је дужан прибавити визу прије доласка на гранични прелаз БиХ.

(Детаљније о условима за издавање визе и разлозима за неиздавање визе, те разлозима за изузетно издавање визе из хуманитарних разлога - члан 33. и 39. Закона о кретању и боравку странаца и азилу)

Виза се може издати само оном странцу који посједује важећи пасош чији рок важења прелази вријеме важења визе за најмање три мјесеца. Захтјев за издавање визе подноси се на обрасцу, који се мора тачно и потпуно попунити. (Захтјев за издавање визе - Образац бр. 1)

Аеродромска транзитна виза (Виза А) омогућава пролазак кроз међународно транзитно подручје аеродрома без стварног уласка у земљу, током заустављања или настављања међународног лета, може се издати странцу за један, два или више пролазака кроз међународно подручје аеродрома у периоду транзита, издаје се са роком важења до три мјесеца. (члан 29. Закона о кретању и боравку странаца и азилу и члан 4. Правилника о уласку и боравку странаца)

Виза за краткорочни боравак (Виза Ц) омогућава странцу транзит, један или више улазака или боравака у земљи. Ниједан непрекидан боравак ни укупно трајање више узастопних боравака у БиХ не могу бити дужи од 90 дана у периоду од шест мјесеци, рачунајући од дана првог уласка. Виза Ц издаје се за један или више улазака у БиХ, а издаје се с роком важења највише до једне године. Изузетно се може издати и с роком важења дужим од једне године ако је то у интересу БиХ, о чему одлучује Министарство вањских послова по прибављеној сагласности Службе за послове са странцима. Виза за краткорочни боравак издаје се за пословна путовања, путовања у сврху образовања, обуке или у сличну сврху, за туристичка или друга путовања у приватне сврхе, за путовања на политичке, научне, културне, спортске, вјерске или друге догађаје, као и за путовања из осталих разлога за која је довољан краткорочни боравак. (члан 31. Закона о кретању и боравку странаца и азилу)

Виза за краткорочни боравак (Виза Ц) може се продужити због више силе, хуманитарних, озбиљних професионалних или личних разлога, а у складу с правилима која важе за издавање визе. Захтјев за продужење Визе Ц подноси се на обрасцу који се мора тачно и потпуно попунити. (члан 38. Закона о кретању и боравку странаца и азилу и члан 13. Правилника о уласку и боравку странаца, Образац захтјева за продужење визе – Образац бр. 5.)

Виза за дугорочни боравак (Виза Д) омогућава странцу улазак и боравак у БиХ у периоду од шест мјесеци у току једне године, почевши од дана првог уласка. Виза за дугорочни боравак издаје се за један или више улазака у БиХ, а издаје се изузетно у ситуацијама када је за сврху боравка у БиХ потребан период дужи од 90 дана у периоду од шест мјесеци. Издаје се с роком важења највише до једне године. Изузетно, виза за дугорочни боравак може се издати и с роком важења дужим од једне године ако је то у интересу БиХ, о чему одлучује Министарство вањских послова по прибављеној сагласности Службе за послове са странцима. (члан 32. Закона о кретању и боравку странаца и азилу)

Детаљније информације о визи Д садржане су у Правилнику о издавању виза за дугорочни боравак (виза Д) и поступању код издавања таквих виза

Детаљније информације о издавању виза, потребној документацији као и дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине у којима можете поднијети захтјев за издавање визе, можете наћи на интернет страници Министарства вањских послова БиХ www.мфа.гов.ба

У изузетним случајевима, странцу се може издати виза на граници и то аеродромска транзитна виза (Виза А) за пролазак у трајању од један дан или виза за краткорочни боравак (Виза Ц) за један улазак до 15 дана. (члан 36. Закона о кретању и боравку странаца и азилу и члан 5. Правилника о уласку и боравку странаца)

Детаљније информације о скраћењу рока важења визе, поништењу визе на граници и у земљи - члан 40., 41. и 42. Закона о кретању и боравку странаца и азилу и члан 9. 10. 11. Правилника о уласку и боравку странаца

За издавање визе на граници плаћа се административна такса у износу од 100,00КМ (члан 1. Одлуке о измјени и допуни Тарифе административних такси)

Међународни гранични пријелази на којима се могу издати визе на граници су: аеродроми Сарајево, Бања Лука, Тузла и Мостар, те копнени гранични пријелази: Изачић, Босанска Градишка, Босански Брод, Орашје, Павловића Мост, Каракај, Хум, Клобук, Горица и Дољани. Радно вријеме ових граничних пријелаза је од 0-24 сата.

Више информација можете наћи на интернет страници Граничне полиције БиХ www.granpol.gov.ba)

Странцу може бити одбијен улазак у БиХ и када испуњава услове за улазак предвиђене чланом 19. из разлога из члана 25. Закона о кретању и боравку странаца и азилу.