Pojašnjenje izmjene administrativnih taksiPojašnjenje izmjene administrativnih taksiПојашњење измјена административних такси

Dana 13. maja 2017. godine je stupila na snagu Odluka o izmjeni tarife administrativne takse ("Službeni glasnik BiH”, broj 32/17) kojom se mijenjaju takse za izdavanje obrazaca i radnje u postupcima sa strancima. Ranije odluke o taksama koje su bile u primjeni donesene su u decembru 2007. godine i u aprilu 2008. godine, prije stupanja na snagu novog Zakona o strancima (Službeni glasnik 88/15), kojima su uvedeni dodatni postupci po zahtjevima stranih državljana, a čijom analizom je utvrđeno da su dosadašnje takse bile nesrazmjerno niske i nedovoljne u odnosu na sve radnje koje postupajući organ mora preduzeti.

Također, izvršena je i uporedna analiza podataka o visini takse za iste radnje i aktivnosti službi i tijela u zemljama okruženja i to u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te su nove takse usklađene sa zemljama u okruženju.

Odlukom o izmjeni tarifa administrativnih taksi TAR. broj 106 u postupcima sa strancima između ostalog je propisano da se za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima i policiji plaća 10 KM administrativne takse.

Napominjemo da ovom odredbom nisu obuhvaćena registrovana  fizička i pravna lica koja pružaju usluge smještaja koji u skladu sa Zakonom o strancima imaju ovjerenu knjigu stranih gostiju, te stranci koji borave u hotelima, motelima, hostelima, prenoćištima, internatima i drugim registrovanim pružaocima usluga smještaja ne podliježu plaćanju ove takse. Navedena taksa za prijavu boravišta se odnosi na stranca koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica odnosno na fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti, a koji su dužni nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH,  ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana (prijava na “ bijeli karton“).

Administrativne takse se uplaćuju u korist Jedinstvenog računa trezora BiH (JRT) i služe kao prihod institucija BiH. Ističemo da će implementacija Odluka o izmjeni tarife administrativne takse rezultovati pozitivnim efektima na Budžet institucija BiH. Prijedlozima novih taksenih obaveza i iznosa taksi bi se na osnovu projekcije u odnosu na količinu pruženih usluga strancima ostvarili javni prihodi, te su pojedinačne kalkulacije iznosa predloženih taksi napravljene na način koji, po ocjeni Službe za poslove sa strancima u BiH, obezbjeđuje najbolju efikasnost javnih prihoda pomenute službe u pogledu pokrivanja uvećavanja javnih rashoda, a u okvirima iznosa koji se za slične vrste usluga naplaćuju u okruženju.

Comments are closed.

Dana 13. maja 2017. godine je stupila na snagu Odluka o izmjeni tarife administrativne takse ("Službeni glasnik BiH”, broj 32/17) kojom se mijenjaju takse za izdavanje obrazaca i radnje u postupcima sa strancima. Ranije odluke o taksama koje su bile u primjeni donesene su u decembru 2007. godine i u aprilu 2008. godine, prije stupanja na snagu novog Zakona o strancima (Službeni glasnik 88/15), kojima su uvedeni dodatni postupci po zahtjevima stranih državljana, a čijom analizom je utvrđeno da su dosadašnje takse bile nesrazmjerno niske i nedovoljne u odnosu na sve radnje koje postupajući organ mora preduzeti.

Također, izvršena je i uporedna analiza podataka o visini takse za iste radnje i aktivnosti službi i tijela u zemljama okruženja i to u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te su nove takse usklađene sa zemljama u okruženju.

Odlukom o izmjeni tarifa administrativnih taksi TAR. broj 106 u postupcima sa strancima između ostalog je propisano da se za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima i policiji plaća 10 KM administrativne takse.

Napominjemo da ovom odredbom nisu obuhvaćena registrovana  fizička i pravna lica koja pružaju usluge smještaja koji u skladu sa Zakonom o strancima imaju ovjerenu knjigu stranih gostiju, te stranci koji borave u hotelima, motelima, hostelima, prenoćištima, internatima i drugim registrovanim pružaocima usluga smještaja ne podliježu plaćanju ove takse. Navedena taksa za prijavu boravišta se odnosi na stranca koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica odnosno na fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti, a koji su dužni nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH,  ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana (prijava na “ bijeli karton“).

Administrativne takse se uplaćuju u korist Jedinstvenog računa trezora BiH (JRT) i služe kao prihod institucija BiH. Ističemo da će implementacija Odluka o izmjeni tarife administrativne takse rezultovati pozitivnim efektima na Budžet institucija BiH. Prijedlozima novih taksenih obaveza i iznosa taksi bi se na osnovu projekcije u odnosu na količinu pruženih usluga strancima ostvarili javni prihodi, te su pojedinačne kalkulacije iznosa predloženih taksi napravljene na način koji, po ocjeni Službe za poslove sa strancima u BiH, obezbjeđuje najbolju efikasnost javnih prihoda pomenute službe u pogledu pokrivanja uvećavanja javnih rashoda, a u okvirima iznosa koji se za slične vrste usluga naplaćuju u okruženju.

Comments are closed.

Дана 13. маја 2017. године је ступила на снагу Одлука о измјени тарифе административне таксе ("Службени гласник БиХ”, број 32/17) којом се мијењају таксе за издавање образаца и радње у поступцима са странцима. Раније одлуке о таксама које су биле у примјени донесене су у децембру 2007. године и у априлу 2008. године, прије ступања на снагу новог Закона о странцима (Службени гласник 88/15), којима су уведени додатни поступци по захтјевима страних држављана, а чијом анализом је утврђено да су досадашње таксе биле несразмјерно ниске и недовољне у односу на све радње које поступајући орган мора предузети.

Такођер, извршена је и упоредна анализа података о висини таксе за исте радње и активности служби и тијела у земљама окружења и то у Републици Хрватској и Републици Србији, те су нове таксе усклађене са земљама у окружењу.

Одлуком о измјени тарифа административних такси ТАР. број 106 у поступцима са странцима између осталог је прописано да се за пријаву боравишта у Служби за послове са странцима и полицији плаћа 10 КМ административне таксе.

Напомињемо да овом одредбом нису обухваћена регистрована  физичка и правна лица која пружају услуге смјештаја који у складу са Законом о странцима имају овјерену књигу страних гостију, те странци који бораве у хотелима, мотелима, хостелима, преноћиштима, интернатима и другим регистрованим пружаоцима услуга смјештаја не подлијежу плаћању ове таксе. Наведена такса за пријаву боравишта се односи на странца који не користи услуге смјештаја правних и физичких лица односно на физичко лице код којег је странац у посјети, а који су дужни надлежној организационој јединици Службе или полиције пријавити боравак странца у БиХ у року од 48 сати од уласка странца у БиХ,  ако ће странац у БиХ боравити дуже од три дана (пријава на “ бијели картон“).

Административне таксе се уплаћују у корист Јединственог рачуна трезора БиХ (ЈРТ) и служе као приход институција БиХ. Истичемо да ће имплементација Одлука о измјени тарифе административне таксе резултовати позитивним ефектима на Буџет институција БиХ. Приједлозима нових таксених обавеза и износа такси би се на основу пројекције у односу на количину пружених услуга странцима остварили јавни приходи, те су појединачне калкулације износа предложених такси направљене на начин који, по оцјени Службе за послове са странцима у БиХ, обезбјеђује најбољу ефикасност јавних прихода поменуте службе у погледу покривања увећавања јавних расхода, а у оквирима износа који се за сличне врсте услуга наплаћују у окружењу.

Comments are closed.