Ulazak stranaca u BiH

Stranac može preći državnu granicu BiH sa važećom putnom ispravom samo na graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i u vrijeme u koje granični prijelaz radi. Stranac koji je državljanin susjedne zemlje može preći državnu granicu BiH i na graničnim prijelazima namijenjenim za saobraćaj između BiH i susjednih država, osim ako sporazumom između BiH i susjedne države nije određeno drugačije. (član 15. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Više informacija o graničnim prijelazima možete naći na internet stranici Granične policije BiH www.granpol.gov.ba)

Stranac je svako lice koje nema državljanstvo BiH ali je državljanin neke druge države prema njenim propisima, kao i lice bez državljanstva ijedne države.

Pored važećeg pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu ako ispunjava uslove iz člana 19. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Putna isprava sa kojom stranac može ući u BiH je važeći pasoš ili drugi putni identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta ili drugi lični identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice, a priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdana strancu u BiH u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. (član 5. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Stranac može ulaziti u BiH s važećom putnom ispravom u koju je unesena viza ili odobrenje boravka, ako Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Od obaveze pribavljanja vize za ulazak u BiH izuzeti su stranci državljani država iz člana 2. Odluke o vizama i člana 4. Odluke o vizama.

Državljani slijedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska, osim s putnom ispravom i s valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

1) države članice Europske Unije,

2) države potpisnice Šengenskog sporazuma i

3) Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.(član 16. Odluke o vizama).

Stranac mlađi od 14 godina koji ima ličnu putnu ispravu može prelaziti granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno, u pratnji osobe koja je opunomoćena pratiti ga uz potpisanu i ovjerenu punomoć roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Maloljetnik koji putuje bez pratnje mora imati ovjerenu suglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Saglasnost ili punomoć sadrži podatke iz člana 25. stav 2. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, a smatra se da maloljetni stranac posjeduje saglasnost ili punomoć zakonskog zastupnika ako je ispunjen neki od uslova iz člana 25. stav 3. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

Posjedovanje sredstava dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2013. godinu je 150,00KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini. (član 1. i 2. Odluke o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini)

Obaveza stranca je da, na zahtjev policijskog službenika Granične policije BiH na graničnom prjelazu, predoči dokaze o posjedovanju finansijskih sredstava u iznosu od 150,00 KM za svaki dan boravka u BiH. Finansijska sredstva mogu biti u gotovom novcu ili vidovima bezgotovinskog plaćanja, prihvaćenim od bankarskog sistema BiH, koja nedvojbeno ukazuju da mogu poslužiti kao osnova za izdržavanje stranca u BiH. (član 17. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Posjedovanje sredstava za izdržavanje stranca koji u BiH ulazi sa vizom ili je državljanin zemlje bezviznog režima, kao i razlog ulaska i boravka stranca u BiH može se dokazivati i pozivnim pismom. Pozivno pismo je pismo kojim se stranac poziva da dođe u BiH radi određene svrhe i u određenom vremenskom periodu. Pozivno pismo za ulazak stranca u BiH može izdati državljanin BiH ili stranac sa odobrenim stalnim boravkom u BiH, ili domaće ili strano pravno lice registrovano u BiH.

Pozivno pismo u svrhu spajanja porodice ili posjete može izdati i stranac koji boravi po osnovu odobrenog privremenog boravka u BiH duže od 18 mjeseci, a stranac sa odobrenim privremenim boravkom do jedne godine može izdati pozivno pismo isključivo u svrhu posjete.

(Član 34. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 18., 19. i 21. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, Zahtjev za ovjeru pozivnog pisma – Obrazac br. 7, Zahtjev za ovjeru grupnog pozivnog pisma – Obrazac br. 8 i Pozivno pismo – Obrazac br. 9 i Obrazac br. 10)

Za ovjeru pozivnog pisma plaća se administrativna taksa u iznosu od 10,00KM. (član 1. Odluke o izmjeni i dopuni Tarife administrativnih taksi)

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH. (član 2. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Viza je odobrenje za tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor aerodroma ili teritorij BiH ili odobrenje za namjeravani boravak na teritoriji BiH u roku određenom u vizi. Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH. Stranac je dužan pribaviti vizu prije dolaska na granični prelaz BiH.

(Detaljnije o uslovima za izdavanje vize i razlozima za neizdavanje vize, te razlozima za izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga - član 33. i 39. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Viza se može izdati samo onom strancu koji posjeduje važeći pasoš čiji rok važenja prelazi vrijeme važenja vize za najmanje tri mjeseca. Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na obrascu, koji se mora tačno i potpuno popuniti. (Zahtjev za izdavanje vize - Obrazac br. 1)

Aerodromska tranzitna viza (Viza A) omogućava prolazak kroz međunarodno tranzitno područje aerodroma bez stvarnog ulaska u zemlju, tokom zaustavljanja ili nastavljanja međunarodnog leta, može se izdati strancu za jedan, dva ili više prolazaka kroz međunarodno područje aerodroma u periodu tranzita, izdaje se sa rokom važenja do tri mjeseca. (član 29. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 4. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Viza za kratkoročni boravak (Viza C) omogućava strancu tranzit, jedan ili više ulazaka ili boravaka u zemlji. Nijedan neprekidan boravak ni ukupno trajanje više uzastopnih boravaka u BiH ne mogu biti duži od 90 dana u periodu od šest mjeseci, računajući od dana prvog ulaska. Viza C izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH, a izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine. Izuzetno se može izdati i s rokom važenja dužim od jedne godine ako je to u interesu BiH, o čemu odlučuje Ministarstvo vanjskih poslova po pribavljenoj saglasnosti Službe za poslove sa strancima. Viza za kratkoročni boravak izdaje se za poslovna putovanja, putovanja u svrhu obrazovanja, obuke ili u sličnu svrhu, za turistička ili druga putovanja u privatne svrhe, za putovanja na političke, naučne, kulturne, sportske, vjerske ili druge događaje, kao i za putovanja iz ostalih razloga za koja je dovoljan kratkoročni boravak. (član 31. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Viza za kratkoročni boravak (Viza C) može se produžiti zbog više sile, humanitarnih, ozbiljnih profesionalnih ili ličnih razloga, a u skladu s pravilima koja važe za izdavanje vize. Zahtjev za produženje Vize C podnosi se na obrascu koji se mora tačno i potpuno popuniti. (član 38. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 13. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, Obrazac zahtjeva za produženje vize – Obrazac br. 5.)

Viza za dugoročni boravak (Viza D) omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu od šest mjeseci u toku jedne godine, počevši od dana prvog ulaska. Viza za dugoročni boravak izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH, a izdaje se izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od šest mjeseci. Izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine. Izuzetno, viza za dugoročni boravak može se izdati i s rokom važenja dužim od jedne godine ako je to u interesu BiH, o čemu odlučuje Ministarstvo vanjskih poslova po pribavljenoj saglasnosti Službe za poslove sa strancima. (član 32. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Detaljnije informacije o vizi D sadržane su u Pravilniku o izdavanju viza za dugoročni boravak (viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza

Detaljnije informacije o izdavanju viza, potrebnoj dokumentaciji kao i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u kojima možete podnijeti zahtjev za izdavanje vize, možete naći na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH www.mfa.gov.ba

U izuzetnim slučajevima, strancu se može izdati viza na granici i to aerodromska tranzitna viza (Viza A) za prolazak u trajanju od jedan dan ili viza za kratkoročni boravak (Viza C) za jedan ulazak do 15 dana. (član 36. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 5. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Detaljnije informacije o skraćenju roka važenja vize, poništenju vize na granici i u zemlji - član 40., 41. i 42. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 9. 10. 11. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca

Za izdavanje vize na granici plaća se administrativna taksa u iznosu od 100,00KM (član 1. Odluke o izmjeni i dopuni Tarife administrativnih taksi)

Međunarodni granični prijelazi na kojima se mogu izdati vize na granici su: aerodromi Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar, te kopneni granični prijelazi: Izačić, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Orašje, Pavlovića Most, Karakaj, Hum, Klobuk, Gorica i Doljani. Radno vrijeme ovih graničnih prijelaza je od 0-24 sata.

Više informacija možete naći na internet stranici Granične policije BiH www.granpol.gov.ba)

Strancu može biti odbijen ulazak u BiH i kada ispunjava uslove za ulazak predviđene članom 19. iz razloga iz člana 25. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.