Boravak stranaca u BiH

Vizni boravak je pravo stranca na boravak u Bosni i Hercegovini u vremenu koje je navedeno u vizi.

Bezvizni boravak je pravo na boravak u BiH stranca koji dolazi iz zemlje bezviznog režima. Stranci koji su oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritorij BiH, imaju pravo na ulazak i boravak u BiH ukupno u trajanju do 90 dana u periodu od šest mjeseci računajući od dana prvog ulaska, ukoliko drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana ili odlukom Vijeća ministara BiH. Odlukom o vizama određene su države čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak i boravak u BiH.

Privremeni boravak je pravo boravka stranca u BiH u vremenu do jedne godine, ukoliko nije drugačije određeno odobrenjem boravka.

Stalni boravak je pravo na boravak stranca u BiH u neograničenom vremenu.

Po dolasku u BiH strani državljani su obavezni prijaviti boravište Službi za poslove sa strancima – Terenskim centrima ili nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi nakon ispunjenja ove zakonske obaveze mogli steći određena prava, a samim tim izbjeći propisane sankcije za nepoštivanje važećih zakonskih propisa na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka kao i zahtjev za produženje privremenog boravka podnose se Službi za poslove sa strancima. Izvan BiH zahtjev se podnosi Službi za poslove sa strancima putem diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH, a u BiH neposredno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima.

U pravilu, stranac mora podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka izvan BiH posredstvom diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH. Zahtjev se podnosi lično.

Na teritoriji BiH stranac može podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka samo u sljedećim slučajevima:
-       ako je u BiH ušao sa vizom za dugoročni boravak (Viza D),
-       ako je državljanin zemlje bezviznog režima.

 Uz zahtjev za odobrenje – produženje privremenog boravka stranac je dužan dostaviti dokaze kojima opravdava boravak po traženom osnovu.

-       brak sa državljaninom
-       vanbračna zajednica stranca sa državljaninom BiH
-       spajanje porodice
-       obrazovanje
-       rad po osnovu izdate radne dozvole
-       rad bez radne dozvole
-       liječenje ili rehabilitacija
-       boravak u staračkom domu
-       boravak iz humanitarnih razloga
-       boravak zasnovan na međunarodnom ugovoru čija je BiH ugovorna strana
-       boravak iz drugih opravdanih razloga
-       vlasništvo na nepokretnoj imovini u BiH.

Zakonom su propisane kategorije stranaca koji mogu podnijeti zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole:
-       ključna lica
-       osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u BiH 
-       univerzitetski profesori i naučnici
-       stručnjaci, nastavnici, predavači stranih kulturnih i obrazovnih institucija
-   civilni i vojni službenici vlada drugih država koji u BiH dolaze da rade na osnovu ugovora o saradnji s organima BiH 
-   članovi naučnih međunarodnih misija, koji obavljaju istraživanje u BiH koje je odobrilo Vijeće ministara BiH 
-  predstavnici vjerskih zajednica registrovanih u BiH dok obavljaju posao vezan isključivo za vjersku službu 
-       strani dopisnici akreditirani u BiH ili izvještači stranih medija 
-       umjetnici, tehničko osoblje, autori i izvođači
-       stranci koji, na osnovu ugovora s Vijećem ministara BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom sigurnosti BiH, obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti države ili se stručno usavršavaju u tim oblastima
-       stranci koji u BiH dolaze radi učešća na sportskim i šahovskim priredbama
-       stručnjaci u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike
-       stranci koje je uputio strani poslodavac, a koji omogućavaju stručno usavršavanje i obuku licima zaposlenim kod fizičkih ili pravnih lica sa sjedištem u BiH 

-       stranci koji su angažovani radi stručnog usavršavanja ili obuke
-       stranci koji obavljaju poslove vezane za isporuku, montažu i servis mašina ili
-       stranci koji učestvuju na organiziranim stručnim skupovima i seminarima
-       stranci koji učestvuju na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac 
-       stranci zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima
-       stranci koji su angažovani na projektima značajnim za BiH ako su kao stručnjaci ili ključna lica značajna za realizaciju projekta
-       stranci koji borave u svrhu volonterskog rada u humanitarnim organizacijama, udruženjima građana ili fondacijama
-       liječnici koji se po pozivu zdravstvene ustanove u BiH angažuju za obavljanje specijalističkih pregleda i drugih medicinskih usluga.

Za izdavanje odobrenja/ produženja privremenog boravka plaća se administrativna taksa u iznosu od 100,00KM

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za odobrenje/produženje privremenog boravka dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

Stalni boravak može se odobriti strancu pod uslovima da na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka, raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje, ima osiguran odgovarajući smještaj, ima osigurano zdravstveno osiguranje, poznaje jedan od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ države gdje ima uobičajeno mjesto boravka koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Smatra se da je stranac neprekidno boravio u BiH i ako je u razdoblju od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno šest mjeseci

Za izdavanje odobrenja stalnog boravka plaća se administrativna taksa u iznosu od 200,00KM

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za odobrenje stalnog boravka dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

Strancu se neće odobriti stalni boravak  ako u BiH boravi:

a)po osnovu privremene zaštite, ili je podnio zahtjev za odobrenje privremenezaštite i čeka odluku o svom statusu;

b)po osnovu međunarodne zaštite, ili je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu i čeka odluku o svom statusu;

c)po osnovu pravnog statusa predviđenog Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine, Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963. godine, Konvencijom iz 1969. godine o specijalnim misijama ili Bečkom konvencijom o predstavnicima država i njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama iz Univerzalne povelje iz 1975. godine;

d)po osnovu privremenog boravka iz humanitarnih razloga;

e)jer se nalazi na izdržavanju kazne, odnosno izvršavanju druge krivičnopravne sankcije ili druge obaveze utvrđene odlukom suda ili drugog nadležnog organa;

f)po osnovu liječenja ili rehabilitacije;

g)po osnovu rada bez radne dozvole radi realizacije projekta značajnog za BiH, koji realizira međunarodna ili domaća institucija ili humanitarna organizacija, udruženje, fondacija ili druga organizacija;

h)po osnovu rada bez radne dozvole, ako stranac pruža usluge u ime stranog poslodavca ili je volonter; ili

i)po osnovu spajanja porodice sa strancem čiji privremeni boravak ne spada u osnove za odobrenje stalnog boravka u BiH.

Strancu kojem je odobravan privremeni boravak po osnovu obrazovanja, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka računa se polovina vremena provedenog po osnovu odobrenja privremenog boravka. Privremeni boravak iz kojeg se podnosi zahtjev za stalni boravak ne može biti po osnovu obrazovanja