Pojašnjenje izmjene administrativnih taksi

Dana 13. maja 2017. godine je stupila na snagu Odluka o izmjeni tarife administrativne takse ("Službeni glasnik BiH”, broj 32/17) kojom se mijenjaju takse za izdavanje obrazaca i radnje u postupcima sa strancima. Ranije odluke o taksama koje su bile u primjeni donesene su u decembru 2007. godine i u aprilu 2008. godine, prije stupanja na snagu novog Zakona o strancima (Službeni glasnik 88/15), kojima su uvedeni dodatni postupci po zahtjevima stranih državljana, a čijom analizom je utvrđeno da su dosadašnje takse bile nesrazmjerno niske i nedovoljne u odnosu na sve radnje koje postupajući organ mora preduzeti.

Također, izvršena je i uporedna analiza podataka o visini takse za iste radnje i aktivnosti službi i tijela u zemljama okruženja i to u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te su nove takse usklađene sa zemljama u okruženju.

Odlukom o izmjeni tarifa administrativnih taksi TAR. broj 106 u postupcima sa strancima između ostalog je propisano da se za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima i policiji plaća 10 KM administrativne takse.

Napominjemo da ovom odredbom nisu obuhvaćena registrovana  fizička i pravna lica koja pružaju usluge smještaja koji u skladu sa Zakonom o strancima imaju ovjerenu knjigu stranih gostiju, te stranci koji borave u hotelima, motelima, hostelima, prenoćištima, internatima i drugim registrovanim pružaocima usluga smještaja ne podliježu plaćanju ove takse. Navedena taksa za prijavu boravišta se odnosi na stranca koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica odnosno na fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti, a koji su dužni nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH,  ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana (prijava na “ bijeli karton“).

Administrativne takse se uplaćuju u korist Jedinstvenog računa trezora BiH (JRT) i služe kao prihod institucija BiH. Ističemo da će implementacija Odluka o izmjeni tarife administrativne takse rezultovati pozitivnim efektima na Budžet institucija BiH. Prijedlozima novih taksenih obaveza i iznosa taksi bi se na osnovu projekcije u odnosu na količinu pruženih usluga strancima ostvarili javni prihodi, te su pojedinačne kalkulacije iznosa predloženih taksi napravljene na način koji, po ocjeni Službe za poslove sa strancima u BiH, obezbjeđuje najbolju efikasnost javnih prihoda pomenute službe u pogledu pokrivanja uvećavanja javnih rashoda, a u okvirima iznosa koji se za slične vrste usluga naplaćuju u okruženju.

Comments are closed.