Појашњење измјена административних такси

Дана 13. маја 2017. године је ступила на снагу Одлука о измјени тарифе административне таксе ("Службени гласник БиХ”, број 32/17) којом се мијењају таксе за издавање образаца и радње у поступцима са странцима. Раније одлуке о таксама које су биле у примјени донесене су у децембру 2007. године и у априлу 2008. године, прије ступања на снагу новог Закона о странцима (Службени гласник 88/15), којима су уведени додатни поступци по захтјевима страних држављана, а чијом анализом је утврђено да су досадашње таксе биле несразмјерно ниске и недовољне у односу на све радње које поступајући орган мора предузети.

Такођер, извршена је и упоредна анализа података о висини таксе за исте радње и активности служби и тијела у земљама окружења и то у Републици Хрватској и Републици Србији, те су нове таксе усклађене са земљама у окружењу.

Одлуком о измјени тарифа административних такси ТАР. број 106 у поступцима са странцима између осталог је прописано да се за пријаву боравишта у Служби за послове са странцима и полицији плаћа 10 КМ административне таксе.

Напомињемо да овом одредбом нису обухваћена регистрована  физичка и правна лица која пружају услуге смјештаја који у складу са Законом о странцима имају овјерену књигу страних гостију, те странци који бораве у хотелима, мотелима, хостелима, преноћиштима, интернатима и другим регистрованим пружаоцима услуга смјештаја не подлијежу плаћању ове таксе. Наведена такса за пријаву боравишта се односи на странца који не користи услуге смјештаја правних и физичких лица односно на физичко лице код којег је странац у посјети, а који су дужни надлежној организационој јединици Службе или полиције пријавити боравак странца у БиХ у року од 48 сати од уласка странца у БиХ,  ако ће странац у БиХ боравити дуже од три дана (пријава на “ бијели картон“).

Административне таксе се уплаћују у корист Јединственог рачуна трезора БиХ (ЈРТ) и служе као приход институција БиХ. Истичемо да ће имплементација Одлука о измјени тарифе административне таксе резултовати позитивним ефектима на Буџет институција БиХ. Приједлозима нових таксених обавеза и износа такси би се на основу пројекције у односу на количину пружених услуга странцима остварили јавни приходи, те су појединачне калкулације износа предложених такси направљене на начин који, по оцјени Службе за послове са странцима у БиХ, обезбјеђује најбољу ефикасност јавних прихода поменуте службе у погледу покривања увећавања јавних расхода, а у оквирима износа који се за сличне врсте услуга наплаћују у окружењу.

Comments are closed.