Služba za poslove sa strancima i Granična policija potpisali Okvirni plan zajedničkog postupanja i saradnje u cilju suzbijanja nezakonitih migracija na teritoriji BiH

Direktor Službe za poslove sa strancima Žarko Laketa i direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković potpisali su Okvirni plan zajedničkog postupanja i saradnje između navedene dvije agencije, a u cilju suzbijanja nezakonitih migracija.

Potpisivanju navedenog plana je prethodila zajednička procjena stanja u navedenoj oblasti, kao i procjena kadrovskih, organizacionih i drugih kapaciteta s kojima Služba za poslove sa strancima i Granična policija BiH raspolažu. Navedene agencije se suočavaju sa nedostatkom potrebnog broja službenika, te je zaključeno da se unaprijedi saradnja kroz plansko, organizovano i zajedničko preduzimanje aktivnosti u cilju suzbijanja nezakonitih ulazaka i boravka stranih državljana u BiH te pokušaj njihovog nezakonitog izlaska u pravcu zemalja Evropske unije.

Shodno navedenom, zajedničke planske aktivnosti su u prethodna dva dana realizovane na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, na ulazu u BiH, gdje je otkriveno 46 stranih državljana koji nisu posjedovali dokumente niti su pružili dovoljno relevantnih informacija o svrsi i uslovima namjeravanog boravka u BiH. Istima je odbijen ulazak u BiH i vraćeni su na početne destinacije. Pet stranih državljana je nakon odbijanja ulaska izrazilo namjeru podnošenja zahtjeva za azil u BiH, nakon čega su podvrguti propisanoj proceduri. 

Tokom trajanja ovih aktivnosti, prikupljena su nova saznanja koja se odnose na nezakonite ulaske stranaca i njihovo kretanje na teritoriji BiH, a koja će poslužiti u sprečavanju krivičnih djela i prekršaja iz nadležnosti agencija, kao i u planiranju budućih zajedničkih aktivnosti.

U cilju potpisanog Plana, službenici navedene dvije agencije će na osnovu izvršenih analiza i procjene migracionih kretanja, zajednički djelovati na mjestima najčešćih nezakonitih ulazaka stranaca u BiH i vršiti provjeru svrhe dolaska i zakonitosti ulaska stranaca preko graničnih prelaza u BiH. Zajednički će biti vršen nadzor državne granice kao i zajedničko djelovanje u sprovođenju postupaka readmisije stranaca iz BiH po skraćenom postupku.

U narednom periodu će u skladu sa navedenim Okvirnim planom, takođe, biti preduzimane zajedničke pojačane aktivnosti, tokom čije realizacije se, između ostalog, očekuje povećanje broja otkrivenih stranaca koji pokušavaju nezakonito ući u BiH, povećanje broja stranaca koji su po skraćenom postupku readmisirani u Republiku Srbiju i Crnu Goru, te povećanje broja odbijenih ulazaka u BiH strancima koji ne ispunjavaju propisane uslove za ulazak, o čemu će javnost biti naknadno obaviještena.

Comments are closed.