Boravak stranaca u BiH

Vizni boravak je boravak stranca u BiH u periodu navedenom u vizi. Viza BiH mo┼że biti izdata za ulazak, tranzit, kratkoro─Źni ili dugoro─Źni boravak, te ovisno o navedenom razlikujemo i tri osnovna tipa vize (viza tipa A, viza tipa C i viza tipa D). Detaljnije podatke o uslovima i procedurama izdavanja viza su propisani u Poglavlju II, Odjeljak C. Zakona o strancima.

Bezvizni boravak je boravak u BiH stranca koji dolazi iz dr┼żave bezviznog re┼żima. Stranci koji su odlukom Vije─ça ministara oslobo─Ĺeni pribavljanja vize za ulazak u BiH,┬á imaju pravo na ulazak i boravak u zemlji ukupno u trajanju do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, ako druga─Źije nije odre─Ĺeno me─Ĺunarodnim ugovorom ─Źija je BiH ugovorna strana.

Privremeni boravak je boravak stranca u BiH u trajanju do jedne godine, ako dozvolom boravka nije druga─Źije odre─Ĺeno. Privremeni boravak se odobrava po nekom od zakonom propisanih osnova, te se u tom kontekstu uz zahtjev prila┼że dokumentacija kojom se pravda osnov boravka kao i drugi dokazi kojim se dokazuju op┼íti uslovi za odobrenje boravka.

Stalni boravak je boravak stranca u BiH u neograni─Źenom trajanju.┬á Stalni boravak se mo┼że odobriti strancu nakon proteka najmanje pet godina odobrenih privremenih boravaka prije podno┼íenja zahtjeva za stalni boravak.

Boravi┼íte stranca je mjesto u kojem stranac boravi po osnovu vize, bezviznog boravka ili privremenog boravka, dok je prebivali┼íte stranca je mjesto u kojem se stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH nastanio s namjerom da u njemu stalno ┼żivi.

Boravi┼íte/prebivali┼íte je du┼żan prijaviti svaki stranac.

Ukoliko stranac boravi u BiH po osnovu viznog ili bezviznog boravka svoje boravi┼íte je du┼żan prijaviti nadle┼żnoj organizacionoj jedinici Slu┼żbe ili policiji u roku od 48 sati od momenta ulaska u BiH. Ukoliko stranac ima namjeru boraviti kra─çe od 3 dana nije du┼żan da se prijavi.

Stranac sa privremenim boravkom je tako─Ĺer du┼żan prijaviti svoje boravi┼íte u roku od 48 sati od momenta prijema dozvole boravka, odnosno dolaska u mjesto boravi┼íta. Rok od 48 sati se tako─Ĺer primjenjuje i u slu─Źaju kada je stranac sa odobrenim privremenim boravkom promjenio adresu stanovanja.

Stranac sa odobrenim stalnim boravkom je du┼żan prijaviti promjenu prebivali┼íta u roku od 8 dana od dana nastale promjene.

Sinonim za "prijavu prebivali┼íta ili boravi┼íta" je bijeli karton koji se vrlo ─Źesto poistovje─çuje sa dokazom o legalitetu boravka ┼íto je pogre┼íno. "Bijeli karton" odnosno prijava prebivali┼íta/boravi┼íta je samo prijava adrese koja treba biti izvr┼íena u zakonskom roku i kao takva ne predstavlja dokaz o legalitetu boravka.

Ukoliko stranac koristi usluge smje┼ítaja fizi─Źkih i pravnih lica koja pru┼żaju usluge smje┼ítaja, obavezu prijavljivanja ne snosi stranac li─Źno, nego fizi─Źko ili pravno lice kod kojeg je stranac odsjeo.

Neprijavljivanje adrese boravi┼íta ili prebivali┼íta u zakonom propisanom roku podrazumijeva prekr┼íajnu odgovornost stranca, ili fizi─Źkog ili pravnog lica kod kojeg je stranac odsjeo.

Privremeni boravak u BiH se mo┼że odobriti uz ispunjenje op┼ítih┬á uslova za odobrenje privremenog boravka. Najbitniji op┼íti uslov za odobrenje privremenog boravka je postojanje osnova za odobrenje boravka. U tom kontekstu privremeni boravak se mo┼że odobriti po osnovu:

 • Spajanja porodice
 • Obrazovanja
 • Humanitarnih razloga
 • Rada sa radnom dozvolom
 • Rada bez radne dozvole,
 • Iz drugih opravdanih razloga, ili
 • Vlasni┼íta nad napokretnom imovinom ukoliko postoji efektivna veza sa BiH

Ukoliko postoje dokazi kojim se opravdava produ┼żenje privremenog boravka isti je mogu─çe produ┼żiti ali samo po istom osnovu po kojem je prvobitno boravak bio odobren.

Prvi zahtjev za odobrenje privremenog boravka (obrazac zahtjeva mo┼żete preuzeti pod linkom dokumenti-elektronski obrasci), se podnosi putem nadle┼żne Ambasade ili Konzulata BiH. Izuzetno, prvi zahtjev se mo┼że podnijeti i u dr┼żavi kod mjesno nadle┼żne organizacione jedinice Slu┼żbe pod uslovom da stranac posjeduje vizu za dugoro─Źni boravak - viza D (ukoliko dolazi iz dr┼żave viznog re┼żima), ili iz statusa bezviznog boravka. Rok za podno┼íenje zahtjeva je najmanje 15 dana prije isteka vize D ili prava na bezvizni boravak.

Rok za podno┼íenje zahtjeva za produ┼żenje je najkasnije 15 dana prije isteka va┼że─çeg privremenog boravka.

Strancu se mo┼że odobriti privremeni boravak ukoliko ispunjava op┼íte uslove za odobrenje privremenog boravka, te je u tom smislu najbitniji dokaz kojim se pravda osnov boravka. Pored dokumentacije kojom se pravda osnov, da bi zahtjev uop┼íte bio razmatran, potrebno je dokazati i druge op┼íte uslove za odobrenje privremenog boravka. U tom kontekstu stranac koji podnosi zahtjev za boravak du┼żan je dostaviti:

 1. dokaz kojim opravdava postojanje osnova za odobrenje privremenog boravka
 2. paso┼í s rokom va┼żenja najmanje tri mjeseca du┼żim od perioda na koji tra┼żi odobrenje privremenog boravka,
 3. dokaz da raspola┼że sredstvima za izdr┼żavanje, kako ne bi tokom boravka u BiH postao korisnik socijalne pomo─çi,
 4. dokaz o odgovarajućem smještaju,
 5. dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 6. ljekarsko uvjerenje, izdato najkasnije tri mjeseca prije dana podno┼íenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne boluje od bolesti koje predstavljaju prijetnju javnom zdravlju u BiH, izuzimaju─çi slu─Źajeve kada je oboljenje nastupilo nakon odobrenog prvog privremenog boravka u BiH
 7. potvrdu koju je izdao nadle┼żni organ dr┼úave porijekla da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak i da nije ka┼żnjavan za krivi─Źno djelo, koja nije starija od ┼íest mjeseci od dana podno┼íenja zahtjeva za boravak.

Pored navedenih uslova stranac koji aplicira sa zahtjevom za odobrenje/produ┼żenje boravka uz zahtjev je du┼żan dostaviti dokaz o uplati administrativne takse.

Dokazi od ta─Źke 2. do ta─Źke 7. naprijed pobrojanih op┼ítih uslova su konstanta za svaki od osnova boravka, dok se dokumentacija iz ta─Źke 1. kojom se dokazuje osnov boravka mijenja u odnosu na sam osnov. Detaljni podaci kojim dokazima se dokazuje pojedini osnov boravka su navedeni u Pravilniku o ulasku i boravku stranaca

Stalni boravak se mo┼że odobriti strancu pod sljede─çim uslovima:

 1. na osnovu odobrenja privremenog boravka, neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka,
 2. ima va┼że─çi paso┼í,
 3. raspola┼że dovoljnim i redovnim sredstvima za izdr┼żavanje,
 4. ima osiguran odgovarajući smještaj,
 5. ima osigurano zdravstveno osiguranje,
 6. poznaje jedan od jezika i pisama u slu┼żbenoj upotrebi u BiH,
 7. da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak i da nije ka┼żnjavan za krivi─Źno djelo, ┼íto se dokazuje potvrdom koju je izdao nadle┼żni organ dr┼żave porijekla, a koja nije starija od ┼íest mjeseci od dana podno┼íenja zahtjeva,
 8. da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak i da nije ka┼żnjavan za krivi─Źno djelo, ┼íto se dokazuje potvrdom koju je izdao nadle┼żni organ u BiH, a koja nije starija od ┼íest mjeseci od dana podno┼íenja zahtjeva.

Iako stranac boravi na teritoriji BiH du┼że od pet godina, postoje situacije u kojima takav boravak ne ulazi u zbir za odobrenje stalnog boravka. Navedeni izuzeci su pobrojani u ─Źlanu 80. Zakona o strancima.

Strancu kojem je odobren stalni boravak se odre─Ĺuje jedinstveni mati─Źni broj za stranca, te je du┼żan podnijeti zahtjev za izdavanje li─Źne karte za stranca sa odobrenim stalnim boravkom u roku od 8 dana od dana prijema odluke o odre─Ĺenom jedinstvenom mati─Źnom broju.

Ukoliko stranac ne podnese zahtjev za li─Źnu kartu u navedenom roku isti snosi prekr┼íajnu odgovornost.