Nastavak akcije kontrole pravnih i fizičkih licaNastavak akcije kontrole pravnih i fizičkih licaНаставак акције контроле правних и физичких лицаTHE OPERATION OF CONTROL IS CONTINUED

Nakon izvršene inspekcijske kontrole na područjima Neuma,  Mostara, Sarajeva i Istočnog Sarajeva,  inspektori Službe za poslove sa strancima su proveli inspekcijsku kontrolu pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima i na području Banja Luke i Bihaća.

Kontrola je provedena  na osnovu prikupljenih operativnih saznanja Službe za poslove sa strancima da se određeni broj pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima na području Banja Luke i Bihaća,  a koji se oglašavaju putem online sevisa „Booking.com“ i „Trivago“, ne pridržava zakonskih odredbi u vezi posjedovanja, ovjere i vođenja knjige stranih gostiju, te blagovremene prijave i odjave stranaca.

Kontrola je izvršena u više od 230 objekata u kojima se pružaju usluge smještaja stranim državljanima.

Utvrđene su brojne nepravilnosti i nepoštovanje imigracionih propisa Bosne i Hercegovine te je uručen 51 poziv radi preduzimanja mjera iz nadležnosti Službe i uklanjanja uočenih nepravilnosti od strane fizičkih i pravnih lica koji pružaju usluge smještaja. Značajan broj kontrolisanih objekata nisu registrovani za pružanje usluga smještaja, te Služba preduzima mjere iz svoje nadležnosti, a utvrđene nepravilnosti koje se odnose na nadležnost drugih organa,  Služba će proslijediti za to nadležnim inspekcijskim organima.

Služba za poslove sa strancima poziva  pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja stranim državljanima da se jave u nadležni terenski centar Službe radi informisanja o svim zakonskim obavezama koje se odnose na prijavu i odjavu stranaca i vođenje propisanih evidencija u skladu sa Zakonom o strancima.

Comments are closed.

Nakon izvršene inspekcijske kontrole na područjima Neuma,  Mostara, Sarajeva i Istočnog Sarajeva,  inspektori Službe za poslove sa strancima su proveli inspekcijsku kontrolu pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima i na području Banja Luke i Bihaća.

Kontrola je provedena  na osnovu prikupljenih operativnih saznanja Službe za poslove sa strancima da se određeni broj pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima na području Banja Luke i Bihaća,  a koji se oglašavaju putem online sevisa „Booking.com“ i „Trivago“, ne pridržava zakonskih odredbi u vezi posjedovanja, ovjere i vođenja knjige stranih gostiju, te blagovremene prijave i odjave stranaca.

Kontrola je izvršena u više od 230 objekata u kojima se pružaju usluge smještaja stranim državljanima.

Utvrđene su brojne nepravilnosti i nepoštovanje imigracionih propisa Bosne i Hercegovine te je uručen 51 poziv radi preduzimanja mjera iz nadležnosti Službe i uklanjanja uočenih nepravilnosti od strane fizičkih i pravnih lica koji pružaju usluge smještaja. Značajan broj kontrolisanih objekata nisu registrovani za pružanje usluga smještaja, te Služba preduzima mjere iz svoje nadležnosti, a utvrđene nepravilnosti koje se odnose na nadležnost drugih organa,  Služba će proslijediti za to nadležnim inspekcijskim organima.

Služba za poslove sa strancima poziva  pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja stranim državljanima da se jave u nadležni terenski centar Službe radi informisanja o svim zakonskim obavezama koje se odnose na prijavu i odjavu stranaca i vođenje propisanih evidencija u skladu sa Zakonom o strancima.

Comments are closed.

Након извршене инспекцијске контроле на подручјима Неума,  Мостара, Сарајева и Источног Сарајева, инспектори Службе за послове са странцима су провели инспекцијску контролу правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима и на подручју Бања Луке и Бихаћа.

Контрола је проведена  на основу прикупљених оперативних сазнања Службе за послове са странцима да се одређени број правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима на подручју Бања Луке и Бихаћа,  а који се оглашавају путем онлине севиса „Боокинг.цом“ и „Триваго“, не придржава законских одредби у вези посједовања, овјере и вођења књиге страних гостију, те благовремене пријаве и ођаве странаца.

Контрола је извршена у више од 230 објеката у којима се пружају услуге смјештаја страним држављанима.

Утврђене су бројне неправилности и непоштовање имиграционих прописа Босне и Херцеговине те је уручен 51 позив ради предузимања мјера из надлежности Службе и уклањања уочених неправилности од стране физичких и правних лица који пружају услуге смјештаја. Значајан број контролисаних објеката нису регистровани за пружање услуга смјештаја, те Служба предузима мјере из своје надлежности, а утврђене неправилности које се односе на надлежност других органа,  Служба ће прослиједити за то надлежним инспекцијским органима.

Служба за послове са странцима позива  правна и физичка лица која пружају услуге смјештаја страним држављанима да се јаве у надлежни теренски центар Службе ради информисања о свим законским обавезама које се односе на пријаву и ођаву странаца и вођење прописаних евиденција у складу са Законом о странцима.

Comments are closed.

Upon conducted inspection control at the region of Neum, Mostar, Sarajevo and Istočno Sarajevo, the inspectors of Service for Foreigners Affairs carried out inspection control over legal and natural persons who provide accommodation services to foreign citizens at the territory of Banja Luka and Bihać.

This inspection is carried out on the basis of the operative information collected by the Service for Foreigners Affairs that the certain number of legal and natural persons who provide accommodation services to the foreign citizens at the region of Banja Luka and Bihać, and promote themselves through „Booking.com“ and 'Trivago' are not obeying legal provisions regarding the holding, verification and keeping records of foreign guests book, also timely registration of foreigners and deregistration.

The control is conducted in more than 230 facilities where accommodation services are provided to the foreign citizens.

A number of irregularities were found and disrespect of immigration regulations of Bosnia and Herzegovina, thus 51 notice has been served for undertaking measures of Service's competence and elimination of identified irregularities of natural and legal persons who provide accommodation services. The significant number of controlled facilities are not registered for provision of accommodation services , thus Service undertakes measures by its competency, and the Service shall forward to the competent inspection authorities these identified irregularities which pertain to the competence of other authorities.

Service for Foreigners Affairs invites legal and natural persons who provide accommodation services to the foreign citizens to come at the competent field office of Service for information of all legal obligations that pertain to the registration and deregistration of foreigners, and keeping records pursuant to the Law on Aliens.

Comments are closed.