VIZIJA SluĆŸba za poslove sa strancima

je organ uprave koji efikasno i ekonomično djeluje sa ciljem uspostavljanja efikasnog sistema kontrole migracijskih tokova na teritoriji Bosne i Hercegovine..

MISIJA SluĆŸbe za poslove sa strancima

je provođenje efektivne i efikasne kontrole kretanja i boravka stranih drĆŸavljana, prihvat, nadzor/smjeĆĄtaj i udaljenje neregulasnih stranih drĆŸavljana, pri tome doprinoseći bezbjedonosnom sistemu BiH u kome će se građani osjećati sigurno.

NADLEĆœNOSTI SluĆŸbe za poslove sa strancima

su inspekcijki nadzor i kontrola kretanja i boravka stranaca, vođenje upravnih postupaka u cilju rjeĆĄavanja zahtjeva za odobrenje boravka strancima, stavljanje stranaca koji ilegalno borave u BiH pod nadzor, deportovanje/vraćanje stranaca kojima je donijeto pravosnaĆŸno rjeĆĄenje o udaljenju. .

DOBRODOĆ LI SluĆŸba za poslove sa strancima

Elektronski obrasci

Potrebni dokumenti

Najčeơća pitanja

Ulazak u BiH

Boravak u BiH

Terenski centri

Uvodna riječ direktora

PoĆĄtovani posjetioci,

ĆŸelim vam dobrodoĆĄlicu na zvaničnu internet prezentaciju SluĆŸbe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, na kojima moĆŸete pronaći niz korisnih informacija, kako za drĆŸavljane Bosne i Hercegovine, tako i za strance.

SluĆŸba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine uspostavljena je 2006. godine. Njena osnovna funkcija je upravljanje migracijama na prostoru BiH, a od izuzetnog je značaja za borbu protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih imigracija i trgovine ljudima, koji su do sada uzimani kao glavni pokazatelji spremnosti BiH za ukidanje viznog reĆŸima.

Slobodan Ujić

Terenski centri