Direktor ICITAP-a posjetio Službu za poslove sa strancimaDirektor ICITAP-a posjetio Službu za poslove sa strancimaDirector of ICITAP visited Service for Foreigners’ AffairsДиректор ICITAP-a посјетио Службу за послове са странцима

Direktor International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) u BiH Charles W. Bennett, posjetio je danas (29.08.2017. godine) Službu za poslove sa strancima  i sastao se sa direktorom Slobodanom Ujićem i zamjenikom direktora Mirsadom Buzarom.

Tom prilikom je direktor  ICITAP-a informisan o aktuelnoj situaciji po pitanju migracija u BiH, sa posebnim osvrtom na značajno povećanje broja ilegalnih migranata. Istaknuto je da je u prvoj polovini 2017 godine, broj ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini povećan za skoro 300% u odnosu na isti period prošle godine. S druge strane,  značajan  je i porast ulaska i boravka stranaca iz zemalja bezviznog i viznog režima, kao rezultat povećanog interesa stranaca za posjetu i boravak u BiH.

Direktor Ujić je posebno naglasio dobru saradnju Službe sa ICITAP-om, koji je od samog osnivanja Službe bio glavni partner u pružanju podrške radu Službe i  jačanju njenih materijalno-tehničkih i kadrovskih kapaciteta, što je rezultiralo efikasnijom prevencijom i sprečavanjem ilegalnih migracija u BiH.

Na sastanku je razgovarano i o implementaciji projekta Biometrije u Službi za poslove sa strancima koji finansira i implementira ICITAP. U kontekstu navedenog, razgovarano je o potrebama za određenim specijalističkim obukama namijenjenim inspektorima za strance  s ciljem dodatnog unapređenja kvaliteta njihovog rada.

Bennett je rekao da ICITAP stoji na raspolaganju Službi za poslove sa strancima za svaki vid pomoći i podrške, kako bi se što efikasnije suprotstavila svim sigurnosnim izazovima današnjice.

Direktor Ujić se  zahvalio ICITAP-u i Vladi SAD na doprinosu u razvoju Službe i izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja biti nastavljena.

Comments are closed.

Direktor International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) u BiH Charles W. Bennett, posjetio je danas (29.08.2017. godine) Službu za poslove sa strancima  i sastao se sa direktorom Slobodanom Ujićem i zamjenikom direktora Mirsadom Buzarom.

Tom prilikom je direktor  ICITAP-a informisan o aktuelnoj situaciji po pitanju migracija u BiH, sa posebnim osvrtom na značajno povećanje broja ilegalnih migranata. Istaknuto je da je u prvoj polovini 2017 godine, broj ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini povećan za skoro 300% u odnosu na isti period prošle godine. S druge strane,  značajan  je i porast ulaska i boravka stranaca iz zemalja bezviznog i viznog režima, kao rezultat povećanog interesa stranaca za posjetu i boravak u BiH.

Direktor Ujić je posebno naglasio dobru saradnju Službe sa ICITAP-om, koji je od samog osnivanja Službe bio glavni partner u pružanju podrške radu Službe i  jačanju njenih materijalno-tehničkih i kadrovskih kapaciteta, što je rezultiralo efikasnijom prevencijom i sprečavanjem ilegalnih migracija u BiH.

Na sastanku je razgovarano i o implementaciji projekta Biometrije u Službi za poslove sa strancima koji finansira i implementira ICITAP. U kontekstu navedenog, razgovarano je o potrebama za određenim specijalističkim obukama namijenjenim inspektorima za strance  s ciljem dodatnog unapređenja kvaliteta njihovog rada.

Bennett je rekao da ICITAP stoji na raspolaganju Službi za poslove sa strancima za svaki vid pomoći i podrške, kako bi se što efikasnije suprotstavila svim sigurnosnim izazovima današnjice.

Direktor Ujić se  zahvalio ICITAP-u i Vladi SAD na doprinosu u razvoju Službe i izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja biti nastavljena.

Comments are closed.

Director of International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) in BiH Charles W. Bennett, visited today (29 August 2017 ) Service for Foreigners' Affairs , and met with the Director Slobodan Ujić and Deputy Director Mirsad Buzar.

On this ocassion, Director of ICITAP found out about current situation regarding issue of migration in BiH, with particular reference to the significant increase of number of illegal migrants.

It has been emphasized that in the first half of year 2017 the number of illegal migrants in Bosnia and Herzegovina increased for almost 300% in relation to the same period in last year. On the other hand, it is considerable the increase of entry and stay of foreigners from countries of non-visa regime and visa regime, as a result of heightened interest of foreigners in visit and stay in BiH.

Director Ujić particularly highlighted good cooperation of the Service with ICITAP, which was from the very first day of Service's establishment the major partner in providing support to the work of Service, and strengthening its material-technical and personnel capacities, which has for a result more efficient prevention and suppression of illegal migration in BiH.

At the meeting was discussed also about implementation of project Biometrics that is funded and implemented by ICITAP in the Service for Foreigners' Affairs. In the light of above, it was discussed on the requirements for certain specialized trainings intended for inspectors for aliens aiming to further improvement of their work.

Bennett said that ICITAP is at disposal to Service for Foreigners' Affairs for each form of assistence and support , in order to counteract more efficient to all safety challenges of today.

Director Ujić thanked to ICITAP and USA Government for the contribution in development of Service and voiced confidence that succesfful cooperation shall continue.

Comments are closed.

Директор International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) у БиХ Charles W. Bennett, посјетио је данас (29.08.2017. године) Службу за послове са странцима  и састао се са директором Слободаном Ујићем и замјеником директора Мирсадом Бузаром.

Том приликом је директор  ICITAP -а информисан о актуелној ситуацији по питању миграција у БиХ, са посебним освртом на значајно повећање броја илегалних миграната. Истакнуто је да је у првој половини 2017 године, број илегалних миграната у Босни и Херцеговини повећан за скоро 300% у односу на исти период прошле године. С друге стране,  значајан  је и пораст уласка и боравка странаца из земаља безвизног и визног режима, као резултат повећаног интереса странаца за посјету и боравак у БиХ.

Директор Ујић је посебно нагласио добру сарадњу Службе са ICITAP -ом, који је од самог оснивања Службе био главни партнер у пружању подршке раду Службе и  јачању њених материјално-техничких и кадровских капацитета, што је резултирало ефикаснијом превенцијом и спречавањем илегалних миграција у БиХ.

На састанку је разговарано и о имплементацији пројекта Биометрије у Служби за послове са странцима који финансира и имплементира ICITAP. У контексту наведеног, разговарано је о потребама за одређеним специјалистичким обукама намијењеним инспекторима за странце  с циљем додатног унапређења квалитета њиховог рада.

Беннетт је рекао да ICITAP стоји на располагању Служби за послове са странцима за сваки вид помоћи и подршке, како би се што ефикасније супротставила свим сигурносним изазовима данашњице.

Директор Ујић се  захвалио ICITAP -у и Влади САД на доприносу у развоју Службе и изразио увјерење да ће успјешна сарадња бити настављена.

Comments are closed.