Završena opsežna akcija “Nekretnina”

Služba za poslove sa strancima, na širem području Bosne i Hercegovine, provela je akciju kodnog naziva „Nekretnina“, kojom je izvršena kontrola pravnih lica čiji su osnivači ili odgovorna lica, strani državljani iz zemalja Kuvajta, UAE, Katara, Sirije, Libije, Saudijske Arabije, Rusije i Ukrajine, a koji u svom vlasništvu posjeduju nekretnine u BiH.

Razlog za provođenje akcije jesu operativne informacije o postojanju pravnih lica u vlasništvu stranih državljana koja se fiktivno registruju u BiH, isključivo sa namjerom sticanja vlasništva na nekretninama, zatim kupovine nekretnina radi daljnjeg izdavanja stranim turistima, izbjegavajući zakonske obaveze u pogledu vođenja evidencije stranih gostiju i prijavljivanja stranaca, te boravku takvih stranaca u BiH, suprotno zakonskim odredbama, što ima negativne implikacije po sigurnosni i ekonomski sistem BiH.

Kontrolom je obuhvaćeno 691 pravno lice  čiji su vlasnici ili osnivači državljani Kuvajta, Libije, Katara, Saudijske Arabije, Sirije, UAE, Rusije i Ukrajine te 16 turističkih naselja u vlasništvu pravnih lica čiji su osnivači strani državljani.

Izvršenim provjerama je utvrđeno da 192 pravna subjekta egzistira i posluje na prijavljenoj adresi, u kojima strani državljani imaju regulisan privremeni boravak.

Ukupno 499 pravnih lica nije pronađeno ili se nije moglo utvrditi da li egzistiraju na prijavljenim adresama. S obzirom da ne postoje istaknuti nazivi pravnih lica, niti adekvatni prostori, odnosno isti su registrovani na nepostojećim adresama, napuštenim objektima, privatnim kućama i stanovima bez mogućnosti pristupa, a njihovi vlasnici i ovlaštena lica borave izvan BiH,  evidentno je da ista ne posluju na prijavljenim adresama firmi. U vlasništvu kontrolisanih  pravnih lica se nalazi više od 600 stambenih i poslovnih objekata, te posjeduju 1768 ZK izvadaka na ime firme.

Provjerama boravišnog statusa stranih državljana u kontrolisanim pravnim subjektima je utvrđeno da je 158 stranih državljana, osnivača ili suosnivača boravilo u BiH po osnovu viznog ili bezviznog režima, bez regulisanja boravišnog statusa u BiH, 113 stranih državljana, osnivača ili suosnivača u kontrolisanim pravnim subjektima nisu evidentirana da su uopšte ulazila u BiH, 6 stranih državljana, osnivača ili suosnivača u kontrolisanim pravnim subjektima su prekršila imigracione propise po pitanju dužine boravka izvan BiH u toku odobrenog boravka, dok je u 58 pravnih subjekata koji ne egzistiraju na prijavljenim adresama, utvrđeno da su stranci ostvarili pravo na privremeni boravak u BiH po osnovu izdate radne dozvole, te se radi o zloupotrebi istog.

Za sve strane državljane koji su prekršili migracione propise u BiH, biće preduzete zakonom predviđene mjere otkaza bezviznog ili privremenog boravka, odnosno mjere protjerivanja.

Prilikom izvršenih kontrola, Služba je došla do određenih podataka iz nadležnosti drugih organa. Indikativno je da osnivački ulog pravnih lica koji su bili predmet kontrole, najčešće iznosi 2.000 KM, a utvrđenim činjenicama od strane inspektora za strance, firme su vlasnici nekretnina vrijednosti više stotina hiljada maraka. Stoga je nejasno na koji način su se stekle nekretnine tolike vrijednosti i na koji način su vršene transakcije novca. Takođe, postoje indicije  o određenim zloupotrebama  notarskih ugovora o stvarnom vlasništvu između stranih državljana, kao stvarnih vlasnika i državljana BiH koji za račun stranih državljana kupuju nekretnine,  čime je BiH kao država oštećena po pitanju naplate taksi, poreza i drugih dadžbina.

S obzirom da je prilikom priprema za planiranje ovih aktivnosti uspostavljen i utvrđen način saradnje sa poreskim organima i Agencijom za istrage i zaštitu, sve utvrđene činjenice i nepravilnosti koje se odnose na nadležnost drugih organa, Služba će dostaviti nadležnim poreskim i policijskim organima, radi  preduzimanja mjera i radnji iz njihovih nadležnosti.

Služba za poslove sa strancima naročito ističe da u BiH postoji značajan broj kontrolisanih pravnih lica koja posluju u skladu sa zakonom i zapošljavaju zavidan broj državljana BiH. Služba će, kroz efikasno rješavanje boravišnog statusa stranih državljana i drugih pitanja iz svoje nadležnosti, nastaviti davati svoj doprinos i  podršku u radu,  pravnih subjekata, značajnih investitora u BiH.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti kontinuirano preduzimati aktivnosti kontrole pravnih subjekata čiji su osnivači stranci, te preduzimati predviđene mjere iz svoje nadležnosti, a prikupljene informacije o nepoštivanju zakonskih propisa iz nadležnosti drugih agencija, dostavljati nadležnim agencijama i sa istim pravovremeno razmjenjivati informacije, te ako se ukaže potreba, zajednički preduzimati određene aktivnosti.

Comments are closed.