Završena opsežna akcija “Nekretnina”Završena opsežna akcija “Nekretnina”Завршена опсежна акција “Некретнина”

Služba za poslove sa strancima, na širem području Bosne i Hercegovine, provela je akciju kodnog naziva „Nekretnina“, kojom je izvršena kontrola pravnih lica čiji su osnivači ili odgovorna lica, strani državljani iz zemalja Kuvajta, UAE, Katara, Sirije, Libije, Saudijske Arabije, Rusije i Ukrajine, a koji u svom vlasništvu posjeduju nekretnine u BiH.

Razlog za provođenje akcije jesu operativne informacije o postojanju pravnih lica u vlasništvu stranih državljana koja se fiktivno registruju u BiH, isključivo sa namjerom sticanja vlasništva na nekretninama, zatim kupovine nekretnina radi daljnjeg izdavanja stranim turistima, izbjegavajući zakonske obaveze u pogledu vođenja evidencije stranih gostiju i prijavljivanja stranaca, te boravku takvih stranaca u BiH, suprotno zakonskim odredbama, što ima negativne implikacije po sigurnosni i ekonomski sistem BiH.

Kontrolom je obuhvaćeno 691 pravno lice  čiji su vlasnici ili osnivači državljani Kuvajta, Libije, Katara, Saudijske Arabije, Sirije, UAE, Rusije i Ukrajine te 16 turističkih naselja u vlasništvu pravnih lica čiji su osnivači strani državljani.

Izvršenim provjerama je utvrđeno da 192 pravna subjekta egzistira i posluje na prijavljenoj adresi, u kojima strani državljani imaju regulisan privremeni boravak.

Ukupno 499 pravnih lica nije pronađeno ili se nije moglo utvrditi da li egzistiraju na prijavljenim adresama. S obzirom da ne postoje istaknuti nazivi pravnih lica, niti adekvatni prostori, odnosno isti su registrovani na nepostojećim adresama, napuštenim objektima, privatnim kućama i stanovima bez mogućnosti pristupa, a njihovi vlasnici i ovlaštena lica borave izvan BiH,  evidentno je da ista ne posluju na prijavljenim adresama firmi. U vlasništvu kontrolisanih  pravnih lica se nalazi više od 600 stambenih i poslovnih objekata, te posjeduju 1768 ZK izvadaka na ime firme.

Provjerama boravišnog statusa stranih državljana u kontrolisanim pravnim subjektima je utvrđeno da je 158 stranih državljana, osnivača ili suosnivača boravilo u BiH po osnovu viznog ili bezviznog režima, bez regulisanja boravišnog statusa u BiH, 113 stranih državljana, osnivača ili suosnivača u kontrolisanim pravnim subjektima nisu evidentirana da su uopšte ulazila u BiH, 6 stranih državljana, osnivača ili suosnivača u kontrolisanim pravnim subjektima su prekršila imigracione propise po pitanju dužine boravka izvan BiH u toku odobrenog boravka, dok je u 58 pravnih subjekata koji ne egzistiraju na prijavljenim adresama, utvrđeno da su stranci ostvarili pravo na privremeni boravak u BiH po osnovu izdate radne dozvole, te se radi o zloupotrebi istog.

Za sve strane državljane koji su prekršili migracione propise u BiH, biće preduzete zakonom predviđene mjere otkaza bezviznog ili privremenog boravka, odnosno mjere protjerivanja.

Prilikom izvršenih kontrola, Služba je došla do određenih podataka iz nadležnosti drugih organa. Indikativno je da osnivački ulog pravnih lica koji su bili predmet kontrole, najčešće iznosi 2.000 KM, a utvrđenim činjenicama od strane inspektora za strance, firme su vlasnici nekretnina vrijednosti više stotina hiljada maraka. Stoga je nejasno na koji način su se stekle nekretnine tolike vrijednosti i na koji način su vršene transakcije novca. Takođe, postoje indicije  o određenim zloupotrebama  notarskih ugovora o stvarnom vlasništvu između stranih državljana, kao stvarnih vlasnika i državljana BiH koji za račun stranih državljana kupuju nekretnine,  čime je BiH kao država oštećena po pitanju naplate taksi, poreza i drugih dadžbina.

S obzirom da je prilikom priprema za planiranje ovih aktivnosti uspostavljen i utvrđen način saradnje sa poreskim organima i Agencijom za istrage i zaštitu, sve utvrđene činjenice i nepravilnosti koje se odnose na nadležnost drugih organa, Služba će dostaviti nadležnim poreskim i policijskim organima, radi  preduzimanja mjera i radnji iz njihovih nadležnosti.

Služba za poslove sa strancima naročito ističe da u BiH postoji značajan broj kontrolisanih pravnih lica koja posluju u skladu sa zakonom i zapošljavaju zavidan broj državljana BiH. Služba će, kroz efikasno rješavanje boravišnog statusa stranih državljana i drugih pitanja iz svoje nadležnosti, nastaviti davati svoj doprinos i  podršku u radu,  pravnih subjekata, značajnih investitora u BiH.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti kontinuirano preduzimati aktivnosti kontrole pravnih subjekata čiji su osnivači stranci, te preduzimati predviđene mjere iz svoje nadležnosti, a prikupljene informacije o nepoštivanju zakonskih propisa iz nadležnosti drugih agencija, dostavljati nadležnim agencijama i sa istim pravovremeno razmjenjivati informacije, te ako se ukaže potreba, zajednički preduzimati određene aktivnosti.

Comments are closed.

Služba za poslove sa strancima, na širem području Bosne i Hercegovine, provela je akciju kodnog naziva „Nekretnina“, kojom je izvršena kontrola pravnih lica čiji su osnivači ili odgovorna lica, strani državljani iz zemalja Kuvajta, UAE, Katara, Sirije, Libije, Saudijske Arabije, Rusije i Ukrajine, a koji u svom vlasništvu posjeduju nekretnine u BiH.

Razlog za provođenje akcije jesu operativne informacije o postojanju pravnih lica u vlasništvu stranih državljana koja se fiktivno registruju u BiH, isključivo sa namjerom sticanja vlasništva na nekretninama, zatim kupovine nekretnina radi daljnjeg izdavanja stranim turistima, izbjegavajući zakonske obaveze u pogledu vođenja evidencije stranih gostiju i prijavljivanja stranaca, te boravku takvih stranaca u BiH, suprotno zakonskim odredbama, što ima negativne implikacije po sigurnosni i ekonomski sistem BiH.

Kontrolom je obuhvaćeno 691 pravno lice  čiji su vlasnici ili osnivači državljani Kuvajta, Libije, Katara, Saudijske Arabije, Sirije, UAE, Rusije i Ukrajine te 16 turističkih naselja u vlasništvu pravnih lica čiji su osnivači strani državljani.

Izvršenim provjerama je utvrđeno da 192 pravna subjekta egzistira i posluje na prijavljenoj adresi, u kojima strani državljani imaju regulisan privremeni boravak.

Ukupno 499 pravnih lica nije pronađeno ili se nije moglo utvrditi da li egzistiraju na prijavljenim adresama. S obzirom da ne postoje istaknuti nazivi pravnih lica, niti adekvatni prostori, odnosno isti su registrovani na nepostojećim adresama, napuštenim objektima, privatnim kućama i stanovima bez mogućnosti pristupa, a njihovi vlasnici i ovlaštena lica borave izvan BiH,  evidentno je da ista ne posluju na prijavljenim adresama firmi. U vlasništvu kontrolisanih  pravnih lica se nalazi više od 600 stambenih i poslovnih objekata, te posjeduju 1768 ZK izvadaka na ime firme.

Provjerama boravišnog statusa stranih državljana u kontrolisanim pravnim subjektima je utvrđeno da je 158 stranih državljana, osnivača ili suosnivača boravilo u BiH po osnovu viznog ili bezviznog režima, bez regulisanja boravišnog statusa u BiH, 113 stranih državljana, osnivača ili suosnivača u kontrolisanim pravnim subjektima nisu evidentirana da su uopšte ulazila u BiH, 6 stranih državljana, osnivača ili suosnivača u kontrolisanim pravnim subjektima su prekršila imigracione propise po pitanju dužine boravka izvan BiH u toku odobrenog boravka, dok je u 58 pravnih subjekata koji ne egzistiraju na prijavljenim adresama, utvrđeno da su stranci ostvarili pravo na privremeni boravak u BiH po osnovu izdate radne dozvole, te se radi o zloupotrebi istog.

Za sve strane državljane koji su prekršili migracione propise u BiH, biće preduzete zakonom predviđene mjere otkaza bezviznog ili privremenog boravka, odnosno mjere protjerivanja.

Prilikom izvršenih kontrola, Služba je došla do određenih podataka iz nadležnosti drugih organa. Indikativno je da osnivački ulog pravnih lica koji su bili predmet kontrole, najčešće iznosi 2.000 KM, a utvrđenim činjenicama od strane inspektora za strance, firme su vlasnici nekretnina vrijednosti više stotina hiljada maraka. Stoga je nejasno na koji način su se stekle nekretnine tolike vrijednosti i na koji način su vršene transakcije novca. Takođe, postoje indicije  o određenim zloupotrebama  notarskih ugovora o stvarnom vlasništvu između stranih državljana, kao stvarnih vlasnika i državljana BiH koji za račun stranih državljana kupuju nekretnine,  čime je BiH kao država oštećena po pitanju naplate taksi, poreza i drugih dadžbina.

S obzirom da je prilikom priprema za planiranje ovih aktivnosti uspostavljen i utvrđen način saradnje sa poreskim organima i Agencijom za istrage i zaštitu, sve utvrđene činjenice i nepravilnosti koje se odnose na nadležnost drugih organa, Služba će dostaviti nadležnim poreskim i policijskim organima, radi  preduzimanja mjera i radnji iz njihovih nadležnosti.

Služba za poslove sa strancima naročito ističe da u BiH postoji značajan broj kontrolisanih pravnih lica koja posluju u skladu sa zakonom i zapošljavaju zavidan broj državljana BiH. Služba će, kroz efikasno rješavanje boravišnog statusa stranih državljana i drugih pitanja iz svoje nadležnosti, nastaviti davati svoj doprinos i  podršku u radu,  pravnih subjekata, značajnih investitora u BiH.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti kontinuirano preduzimati aktivnosti kontrole pravnih subjekata čiji su osnivači stranci, te preduzimati predviđene mjere iz svoje nadležnosti, a prikupljene informacije o nepoštivanju zakonskih propisa iz nadležnosti drugih agencija, dostavljati nadležnim agencijama i sa istim pravovremeno razmjenjivati informacije, te ako se ukaže potreba, zajednički preduzimati određene aktivnosti.

Comments are closed.

Служба за послове са странцима, на ширем подручју Босне и Херцеговине, провела је акцију кодног назива „Некретнина“, којом је извршена контрола правних лица чији су оснивачи или одговорна лица, страни држављани из земаља Кувајта, УАЕ, Катара, Сирије, Либије, Саудијске Арабије, Русије и Украјине, а који у свом власништву посједују некретнине у БиХ.

Разлог за провођење акције јесу оперативне информације о постојању правних лица у власништву страних држављана која се фиктивно региструју у БиХ, искључиво са намјером стицања власништва на некретнинама, затим куповине некретнина ради даљњег издавања страним туристима, избјегавајући законске обавезе у погледу вођења евиденције страних гостију и пријављивања странаца, те боравку таквих странаца у БиХ, супротно законским одредбама, што има негативне импликације по сигурносни и економски систем БиХ.

Контролом је обухваћено 691 правно лице  чији су власници или оснивачи држављани Кувајта, Либије, Катара, Саудијске Арабије, Сирије, УАЕ, Русије и Украјине те 16 туристичких насеља у власништву правних лица чији су оснивачи страни држављани.

Извршеним провјерама је утврђено да 192 правна субјекта егзистира и послује на пријављеној адреси, у којима страни држављани имају регулисан привремени боравак.

Укупно 499 правних лица није пронађено или се није могло утврдити да ли егзистирају на пријављеним адресама. С обзиром да не постоје истакнути називи правних лица, нити адекватни простори, односно исти су регистровани на непостојећим адресама, напуштеним објектима, приватним кућама и становима без могућности приступа, а њихови власници и овлаштена лица бораве изван БиХ,  евидентно је да иста не послују на пријављеним адресама фирми. У власништву контролисаних  правних лица се налази више од 600 стамбених и пословних објеката, те посједују 1768 ЗК извадака на име фирме.

Провјерама боравишног статуса страних држављана у контролисаним правним субјектима је утврђено да је 158 страних држављана, оснивача или суоснивача боравило у БиХ по основу визног или безвизног режима, без регулисања боравишног статуса у БиХ, 113 страних држављана, оснивача или суоснивача у контролисаним правним субјектима нису евидентирана да су уопште улазила у БиХ, 6 страних држављана, оснивача или суоснивача у контролисаним правним субјектима су прекршила имиграционе прописе по питању дужине боравка изван БиХ у току одобреног боравка, док је у 58 правних субјеката који не егзистирају на пријављеним адресама, утврђено да су странци остварили право на привремени боравак у БиХ по основу издате радне дозволе, те се ради о злоупотреби истог.

За све стране држављане који су прекршили миграционе прописе у БиХ, биће предузете законом предвиђене мјере отказа безвизног или привременог боравка, односно мјере протјеривања.

Приликом извршених контрола, Служба је дошла до одређених података из надлежности других органа. Индикативно је да оснивачки улог правних лица који су били предмет контроле, најчешће износи 2.000 КМ, а утврђеним чињеницама од стране инспектора за странце, фирме су власници некретнина вриједности више стотина хиљада марака. Стога је нејасно на који начин су се стекле некретнине толике вриједности и на који начин су вршене трансакције новца. Такође, постоје индиције  о одређеним злоупотребама  нотарских уговора о стварном власништву између страних држављана, као стварних власника и држављана БиХ који за рачун страних држављана купују некретнине,  чиме је БиХ као држава оштећена по питању наплате такси, пореза и других даџбина.

С обзиром да је приликом припрема за планирање ових активности успостављен и утврђен начин сарадње са пореским органима и Агенцијом за истраге и заштиту, све утврђене чињенице и неправилности које се односе на надлежност других органа, Служба ће доставити надлежним пореским и полицијским органима, ради  предузимања мјера и радњи из њихових надлежности.

Служба за послове са странцима нарочито истиче да у БиХ постоји значајан број контролисаних правних лица која послују у складу са законом и запошљавају завидан број држављана БиХ. Служба ће, кроз ефикасно рјешавање боравишног статуса страних држављана и других питања из своје надлежности, наставити давати свој допринос и  подршку у раду,  правних субјеката, значајних инвеститора у БиХ.

Служба за послове са странцима ће и у наредном периоду наставити континуирано предузимати активности контроле правних субјеката чији су оснивачи странци, те предузимати предвиђене мјере из своје надлежности, а прикупљене информације о непоштивању законских прописа из надлежности других агенција, достављати надлежним агенцијама и са истим правовремено размјењивати информације, те ако се укаже потреба, заједнички предузимати одређене активности.

Comments are closed.