Pojačane operativne aktivnosti kontrole kretanja i boravka migranata na području Kantona Sarajevo

Vršeći pojačanu kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Kantona Sarajevo, dana 16.12.2020. godine, inspektori za strance su u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo, izvršili kontrolu u 12 objekata koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima i tom prilikom kontrolisali 64 migranta. U trenutku kontrole za 24 migranta nije se mogao utvrditi status boravka, te su isti smješteni u PPC Blažuj gdje će se poduzeti dalje mjere i radnje iz nadležnosti Službe za poslove sa strancima.  

Također, prilikom kontrole Služba je utvrdila da pet migranata nezakonito boravi na teritoriji Bosne i Hercegovine, te je istim izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne do pet godina. Navedena lica su stavljena pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Prilikom kontrole i inspekcijskog nadzora inspektori za strance utvrdili su određene nepravilnosti u pet objekata  koje su se ogledale u neprijavljivanju stranih državljana te neurednom vođenju evidencija, zbog čega je vlasnicima objekata koji su pružali usluge smještaja stranim državljanima izdato pet prekršajnih naloga.

Zbog nepoštivanja zakonskih odredbi u pogledu prijave boravka stranaca, Zakonom o strancima propisana novčana kazna za fizičko lice koje pruža usluge smještaja je od 200 do 800 konvertibilnih maraka, dok je za pravno lice koje pruža usluge smještaja strancima propisana novčana kazna u iznosu od 500 do 2.500 konvertibilnih maraka, te za odgovorno lice u pravnom licu propisana novčana kazna je u iznosu od 200 do 800 konvertibilnih maraka.

Comments are closed.